Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Objednávky, faktúry a zmluvy  Rok 2011  

Iné zmluvy a dohody mesta

Typ vyhľadávania:
Číslo zmluvy: Dodávateľ:
Dátum zverejnenia od:  Vyberte dátum do:  Vyberte dátum
Dátum účinnosti od:  Vyberte dátum do:  Vyberte dátum
Predmet zmluvy:
Názov dokumentu Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu 40/2012 Poistenie zodpovednosti za škodu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 04.01.2012 05.01.2012
Poistná zmluva na poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku 39/2012 poistenie nehnutel'ného a hnutel'ného majetku KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 04.01.2012 05.01.2012
Poistná zmluva na poistenie PZP 38/2012 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky + štáty podl'a medzinárodnej automobilovej poisťovacej karty. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 04.01.2012 05.01.2012
Poistná zmluva na poistenie KASKO 37/2012 Havarijné poistenie motorových vozidiel sa vzťahuje na geografické územie Európy. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 04.01.2012 05.01.2012
Poistná zmluva na skupinové úrazové poistenie sedadiel - tzv. miliónové poistenie 36/2012 Skupinové úrazové poistenie sedadiel - tzv. miliónové poistenie: poistenie sa vzťahuje na geografické územie Európy. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 04.01.2012 05.01.2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Trenčíne ... 1/2012 ukončenie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Trenčíne uzatvorenej v Trenčíne dňa 14.01.2003 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a jej úplného znenia z 28.03.2011 Mesto Trenčín - Spoločný stavebný úrad 02.01.2012 03.01.2012
Kolektívna zmluva 1976/2011 úprava pracovnoprávnych vzťahov, platových podmienok, sociálnej oblasti a sociálneho fondu Základná organizácia SLOVES Závodný výbor pri Mestskom úrade v Trenčíne 30.12.2011 31.12.2011
Zmluva o dielo 1975/2011 záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: "ZŠ Na Dolinách statika - stropný sadrokartónový podhľad s osvetľovacími telesami" E-RAN Slovakia spol. s.r.o. 29.12.2011 30.12.2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406042483 1974/2011 dodávať elektrinu do odberného miesta ZSE Energia, a.s. 29.12.2011 30.12.2011
Dodatok Ponuka E. Výhoda k Zmluve o združenej dodávke elektriny 1973/2011 dodávka elektriny Dodávateľom Odberateľovi na základe Zmluvy bude podliehať Ponuke E. Výhoda Dodávateľa ZSE Energia, a.s. 29.12.2011 01.01.2012
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín