Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Voľby  

Voľby do NR SR 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12. novembra 2015 rozhodol o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 5. marca 2016. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky v rozhodnutí zároveň určil lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 4. decembra 2015 a lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehotu na ich prvé zasadnutie do 25. januára 2016.

Právna úprava:

Interné predpisy:

 

Dôležité informácie:

 • utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
 • Okrskové volebné komisie  

  Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Lehota na doručenie oznámenia sa končí 11.01.2016. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

  a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

  b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

  c) podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme (na adresu Mestský úrad v Trenčíne, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín) alebo elektronickej forme. Elektronické adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  sú:   alebo .

 • Hlasovací preukaz Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

  Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce, v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016) alebo elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Elektronické adresy na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu sú:   alebo .

 • Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Písomné žiadosti zasielajte na adresu: Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Elektronické žiadosti zasielajte na: alebo .   - Žiadosť o voľbu poštou (tlačivo)
 • Umiesňovanie volebných plagátov Mesto Trenčín vyhradilo  v súlade so zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani  miesta na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do Národnej rady SR. Počas volebnej kampane majú zaregistrované politické subjekty možnosť bezplatne umiestňovať volebné  plagáty na betónových skružiach, ktoré sú na tento účel umiestnené na Ul. Hviezdoslavova v meste Trenčín (pri Kultúrnom a metodickom centre OS SR  tzv. ODA). Každej politickej strane, hnutiu alebo koalícii, ktorej kandidátna listina pre voľby do NR SR bola zaregistrovaná, je v zmysle zásady rovnosti pridelená jedna polovica betónovej skruže označená číslom, ktoré korešponduje s číslom vyžrebovaným Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán pre daný politický subjekt.   Umiestňovanie volebných plagátov na betónových skružiach si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady. Zároveň každý kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah a rozsah umiestňovaných volebných plagátov.

 • VZN č.13/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Trenčín 

 • Informovanie voličov  Mesto Trenčín  najneskôr 25 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 09.02.2016) doručí do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. V rovnakom termíne - najneskôr 25 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 09.02.2016) mesto doručí do každej domácnosti zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách.

 • Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR_pre voličov s trvalým pobytom na meste Trenčín 

 • Informácie pre voliča:

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

 • Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 • Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 • Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

 • Ÿ výkon trestu odňatia slobody,
 • Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • Ÿ vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • Ÿ v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • Ÿ nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • Ÿ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • Ÿ meno a priezvisko,
 • Ÿ rodné číslo,
 • Ÿ štátnu príslušnosť,
 • Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • Ÿ meno a priezvisko,
 • Ÿ rodné číslo,
 • Ÿ štátnu príslušnosť,
 • Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • Ÿ meno a priezvisko,
 • Ÿ rodné číslo,
 • Ÿ adresu trvalého pobytu,
 • Ÿ adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • Ÿ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • Ÿ hlasovacie lístky,
 • Ÿ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
 • Ÿ poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín