Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Eva, 28.03.2017
Dobry den, dakujeme za vycistenie ulice Pod juhom dnes 28.3.
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Ospravedlňujeme sa za neskorší termín vyčistenia.

Otázka od: Andrej, 27.03.2017
Dobrý deň, koľko parkovacích kariet bolo už zakúpených? Neuvažujete o označení áut, ktoré majú zaplatené parkovanie tak, ako je to v zahraničí? Určite by to veľmi pomohlo zahraničným návštevníkom, ktorí by okamžite vedeli, že si musia kúpiť parkovné, aj keď nerozumejú po slovensky. Prvé, čo vodič v zahraničí urobí, je, že sa pozrie na vedľajšie auto, či má zaplatený bloček/kartu za oknom. V TN nemá nikto nič.
Odpoveď:

Ľuboslava Sedláková, kancelária primátora:

Ku dňu 27. 3. 2017 bolo zakúpených 3 010 parkovacích kariet.  Evidencia EČV, na ktoré boli zakúpené parkovacie karty ako aj úhrady jednorazového parkovného (v parkovacom automate, cez sms alebo web aplikáciu) je elektronická a databázu má k dispozícii mestská polícia. Na vstup do zóny s plateným alebo regulovaným státím upozorňuje vodiča dopravná značka a symboly P a parkovacie hodiny sú medzinárodné. Pri platení v parkovacom automate je možné zvoliť si návod v niektorej z piatich jazykových mutácií. Webová stránka trencin.sk/parkovanie v sekcii jednorazové platenie má aj anglickú verziu.

Otázka od: J.S., 27.03.2017
Dobrý deň, osobne poznám väčšie množstvo ľudí, ktorí si parkovaciu kartu nekúpili a zatiaľ sa dobre zabávajú na tom, že niektorí z nás áno. Doteraz - napriek tomu, že parkujú pred domom, ale aj na iných miestach v meste nedostali pokutu. Nechcite mi nahovoriť, že len majú štastie. Medzi ľudmi sa stále častejšie rozpráva o tom, že parkovanie bude v dohľadnej dobe zrušené, vrátite nám potom zaplatené peniaze?
Odpoveď:

Ľuboslava Sedláková, kancelária primátora:

VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní bolo schválené vlani v júli a nadobudlo účinnosť 15. marca 2017. Nové parkovanie prinieslo za krátku dobu zavedenia do praxe priaznivé výsledky. Ulice sú voľnejšie, chodníky priechodnejšie, preukázateľne menej áut parkuje na exponovaných miestach, kde to niekoľko rokov nebolo možné - počas pracovného dňa. Návrat do doby chaotického parkovania by bol krok späť, ktorý by neprospel mestu a jeho obyvateľom. 

Článok 7  Parkovacie karty – všeobecné ustanovenia, VZN 10/2016, v bode 19 uvádza:  Ak dôjde k ukončeniu prevádzkovania parkovacích miest Prevádzkovateľom a následkom toho dôjde k predčasnému skončeniu platnosti PK, držiteľ PK má nárok na vrátenie alikvotnej časti ceny PK.

Ale opakujeme, neuvažujeme o zrušení tohto VZN.

Otázka od: Jaroslav Špánik, 27.03.2017
Dobrý deň! Dňa 7.12.2016 som osobne odovzdal v podateľni Mestského úradu "Návratku" k poplatku za komunálne odpady, podľa ktorej na adresu Považská 600/19, Trenčín, mala byť od marca 2017 umiestnená 1 nádoba na KO s vývozom 1x týždenne a BIO-nádoba s vývozom 26x ročne. Je už 27. 3. 2017 a nič sa nezmenilo. Zaujíma ma, či sa na moju "Návratku" zabudlo, či sa stratila alebo kde je "pes zakopaný", keďže v iných častiach boli BIO-nádoby dodané a podľa harmonogramu na našej ulici mal byť realizovaný už druhý odvoz. Prajem príjemný deň
Odpoveď:

Zuzana Čachová,  útvar stavebný a životného prostredia:

Vaša návratka bola riadne spracovaná a odoslaná na spoločnosť Marius Pedersen s požiadavkou na dodanie bionádoby a zároveň stiahnutie 1 ks 120 litrovej nádoby na komunálny odpad. Ospravedlňujeme sa, ale vzhľadom k obrovskému počtu zmien, sa niektoré požiadavky, žiaľ,  ešte nepodarilo v teréne zrealizovať. Dnes bolo u spoločnosti Marius Pedersen urgované zrealizovanie zmien na Vašej adrese a veríme, že čoskoro dôjde k náprave.

V prípade nejasností nás kontaktujte na tel. č. 032/6504 418.

Otázka od: sedmička, 27.03.2017
Dobrý deň, podľa odpovede na predchádzajúcu otázku malo 21.3. prebehnúť meranie RÚVZ ovzdušia na 7.ZŠ po požiari. K dnešnému dňu nie je na stránke školy výsledok meraní, preto Vás žiadam o zverejnenie predmetného merania, príp. odkaz kde je k nahliadnutiu. ďakujem
Odpoveď:

Jozef Baláž, útvar školstva:

Výsledky merania zatiaľ škola nemá.

Otázka od: Ivan Golej, 26.03.2017
Dobrý deň, trávnaté plochy pri nákladnom parkovisku v priemyselnom parku (pri AUO) sú obsypané smeťami. Bolo by vhodné daný priestor vyzbierať a predovšetkým umiestniť vhodnú nádobu na smeti. Ďakujem, Ivan Golej
Odpoveď:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:

Uvedená lokalita je v prevažnej miere využívaná na parkovanie zamestnancami firiem nachádzajúcich sa v priemyselnom parku a priľahlé parkovisko slúži viac-menej pre odstavenie nákladných vozidiel či kamiónov, ktoré zabezpečujú logistiku práve do uvedených firiem. Koncom septembra 2015 bola podpísaná zmluva, v zmysle ktorej MH invest dostal do bezplatného užívania komunikácie, spevnené plochy, takže to najmenej, čo by mal urobiť, je postarať sa o čistotu okolia, ktoré reprezentuje v prvom rade práve firmy, ktoré tam vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť. Vyzveme MH invest, aby pravidelne zabezpečoval čistotu svojho okolia.

Otázka od: Jozef Bóna, 26.03.2017
Chcel by som vedieť, čo bude v budove na Kyjevskej ulici, ktorá patrila Jednote Trencin. Predajňa potravín bola zrušená a budovu Jednota predala súkromníkovi. Kedy sa odstáni dopravná značka -Zákaz parkovania, keď už tam nie je treba a parkovacích miest je tam málo. Kedy sa parkovisko vyznačí deliacími čiarami. Parkovisko slúži aj pre Kultúrne stredisko JUH.
Odpoveď:

Robert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Mestský úrad nie je informovaný, čo bude vo Vami spomínanej budove. Majiteľ pri predaji alebo kúpe nie je povinný túto skutočnosť mestu nahlásiť. Značku odstránime už čoskoro. Parkovacie boxy budú na celom sídlisku Juh postupne vyznačované v priebehu tohto roka.

Otázka od: Jozef Bóna, 26.03.2017
Kto má na starosti cistenie a vysadbu stromov na Kyjevskej ulici. Parkoviská nevyčistili, hoci z polovičky boli uvolnené a vykopali jeden strom a terén neupratali.
Odpoveď:

Roman Jaroš, správca miestnych komunikácií:

Čistenie parkovísk nie je možné dôkladne zabezpečiť, ak sú na nich zaparkované vozidlá - napriek zákazu státia v zmysle prenosného dopravného značenia. Súčasná legislatíva správe mestských komunikácií v tomto, žiaľ, nepomáha.  A je jedno,  či tam stojí jedno, dve alebo desať áut. Ak nie je prázdne, parkovisko nebude čisté.

Otázka od: Anton, 26.03.2017
Príjemný dobrý deň, kedy sa upravia tie rozkopané miesta ešte z jesene na Sihoti IV, ktoré zostali po kladení telekomunikačných káblov? Najskôr to bolo dlho rozkopané, potom sa to pred zimou zasypalo a doteraz to zostalo neupravené.
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Spoločnosť Optomont je povinná dať povrchy, ktoré rozkopala, do pôvodného stavu najneskôr do konca apríla 2017.

Otázka od: Marian Simko, 26.03.2017
Dobrý deň, mám otázku ohľadom prihlásenia dieťaťa do základnej školy, a to v prípade, keď chcem dieťa dať do súkromnej školy ale tam dieťa nevezmú, je potrebné vopred podať prihlášku aj na štátnu základnú školu podľa bydliska? Ďakujem za odpoved.
Odpoveď:

Ľubica Kršáková, útvar školstva:

Dieťa sa na plnenie povinnej školskej dochádzky prihlasuje do jednej základnej školy, vo Vašom prípade do súkromnej ZŠ. Ak dostanete rozhodnutie o jeho neprijatí, navštívite niektorú ZŠ v školskom obvode a požiadate o zapísanie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín