Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Z činnosti organizácie

Etický kódex zamestnanca

Prihláška na vianočné trhy 2017

Povinné zverejňovanie zmlúv 

 

Predstavenie organizácie

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Trenčín, bola zriadená na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 396 ods. 1, písm. e) zo dňa 28.10.2004, ako právny nástupca zrušených organizácií MHT, m.p.o. a SML, m.p.o. s účinnosťou od 1. januára 2005. Svojimi príjmami a výdavkami je priamo napojená na rozpočet mesta Trenčín. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určilo mesto Trenčín v rámci svojho rozpočtu.

Organizácia je zriadená na výkon správy a údržby majetku mesta, ktorý slúži verejnoprospešným záujmom a potrebám mesta. Našim hlavným cieľom  je zabezpečenie bezpečného, estetického a po všetkých stránkach pre život občanov vhodného životného prostredia.

Opravujeme a udržiavame v prevádzke  zábranový  systém,  mestský  rozhlas,  CO úkryty,  prevádzkujeme päť verejných WC a trhovisko Družba.

Pre potešenie detí a ovlaženie občanov a návštevníkov mesta v letných mesiacoch, zabezpečujeme plynulý chod a prevádzku fontány Vodník a pitnej fontány na Štúrovom námestí.

Mesto Trenčín vlastní  nebytové priestory,  ktoré sú v prenájme fyzických a právnických osôb. Naša organizácia zabezpečuje  prevádzku  a údržbu tohto nehnuteľného majetku, vrátane zabezpečenia energií, podľa dispozícií zriaďovateľa.      

MHSL, m. r. o., TN spravuje časť lesov vo vlastníctve mesta Trenčín s výmerou 460,12 ha:

 • hospodárske s prevažujúcou produkčnou funkciou                                           (405,14 ha)
 • ochranné       na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach                                 (34,76  ha)

                              s funkciou ochrany pôdy                                                           (20,22 ha)

Nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti Trenčína a tvoria významný prvok životného prostredia obyvateľov mesta.

              Pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja lesov ako súčasti životného prostredia mesta MHSL, m. r. o., TN hospodári podľa schváleného 10-ročného lesného hospodárskeho plánu. Ako formu hospodárenia využíva najmä podrastový hospodársky spôsob a účelový výber, kedy nový porast vzniká pod ochranou materského porastu.

            Okrem hospodárenia v lese, pozostávajúceho zo zakladania, pestovania lesa, ochrany lesných porastov a ťažby dreva má MHSL, m. r. o., TN v zriaďovacej listine aj výkon činností rozvíjajúcich informovanosť verejnosti o význame lesa a o práci v lese, zameraných na zlepšenie vzťahu človeka k lesu a prírode.

 

Zriaďovateľ

Mesto Trenčín.

 

Predmet činnosti

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín je zriadená ako mestská rozpočtová organizácia  za účelom zabezpečenia verejnoprospešných činností., ktoré sú úplne financované z rozpočtu mesta.

Činnosti zabezpečované v zmysle zriaďovacej listiny:

 • Správa zvereného majetku v zmysle platných vnútorných noriem mesta.
 • Prevádzkovanie a údržba  mestského rozhlasu, vodníka a pitných fontán a mobilnej ľadovej plochy.
 • Prevádzkovanie verejných WC.
 • Prevádzkovanie športovísk a plavární. 
 • Oprava a údržba zábranového systému.
 • Oprava a údržba zverených motorových vozidiel a mechanizmov.
 • Prevádzkovanie a údržba nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín, vrátane zabezpečenia energií, podľa dispozícii zriaďovateľa.
 • Správa CO úkrytov. 
 • Správa lesného majetku mesta Trenčín na vymedzenom území pozostávajúca z lesov osobitného určenia, lesov ochranných a hospodárskych a vykonáva na tomto majetku zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa.
 • Výkon ťažby dreva v lesných porastoch vrátane približovania, manipulácie, dopravy dreva a jeho spracovania za účelom verejnoprospešného použitia.
 • Realizácia dodávky a predaj surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov z produktov lesa.
 • Výkon neodkladných opatrení na likvidáciu následkov živelných pohrôm, prípadne kalamít, spôsobom a v termínoch určených zákonom.
 • Výkon ochrannej služby a protipožiarne opatrenia na zverenom lesnom majetku mesta.
 • Zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, údržby ciest, zvážnic, chodníkov, budov a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie lesov v k.ú. Soblahov a Mníchova Lehota.
 • Výkon správy poľnohospodárskeho fondu, ktorý súvisí s lesným pôdnym fondom mesta a zabezpečovať na ňom poľnohospodársku výrobu pre potreby mesta.
 • Zabezpečovanie úloh v záujme záchrany a zachovania genofondu lesných drevín.
 • Zabezpečovanie dostatku osiva a kvalitného sadbového materiálu.
 • Zabezpečovanie lesotechnických  meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesných pôd.
 • Výkon činností súvisiacich s výkonom práva poľovníctva v rozsahu zodpovedajúcom veľkosti majetkového podielu mesta v uznanom poľovnom revíri.
 • Výkon činností rozvíjajúcich informovanosť verejnosti o význame lesa a o práci v lese zameranú na zlepšenie vzťahu človeka k lesu a prírode.
 • Podpora  oživenia a uchovania regionálnych tradícií a historizujúcich udalostí.
 • Údržba a výsadba verejnej zelene.
 • Správa, prevádzkovanie trhovísk a príležitostného trhu.

 

Organizačná  štruktúra

Štatutárnym zástupcom Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín je 

Ing. Roman Jaroš – poverený vedením organizácie

E-mail: roman.jaros

Technicko-ekonomický odbor

V rámci odboru sú vytvorené strediská a oddelenia, ktoré zabezpečujú úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny.  

 

Kontakty

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Informácie možno získať písomne na adrese:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín

Soblahovská 65

912 50 Trenčín

IČO: 379 20 413

DIČ: 2021916083

 

 

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Písomne:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín

Soblahovská 65

912 50 Trenčín

Telefón: 032/ 6505 111, 032/6505 113

E-mail:

 

Informácie o  prevádzkach

Technicko-ekonomický odbor

Oddelenie správy majetku

Oddelenie zabezpečuje prevádzku a údržbu majetku mesta v prenájme fyzických a právnických osôb. Zabezpečuje dodávky služieb a energií v týchto objektoch. Vykonáva opravy a údržbu majetku  organizácie.

Vedúci: Ing. Vladimír Šumichrast, Telefón: 0902 911 040

 

Lesy mesta Trenčín poskytujú svojim návštevníkom príjemné prostredie pre oddych, rekreáciu, šport, ale aj poučenie a pietne spomienky. Splnenie týchto atribútov zabezpečujú zamestnanci MHSL, m. r. o., TN vytváraním vhodných podmienok:

Ø      udržiavaním lesnej komunikačnej siete v k.ú. Soblahov a Mníchova Lehota,

Ø      starostlivosťou o informačné tabule v k.ú. Soblahov a Mníchova Lehota,

Ø      lesnými vychádzkami pre všetky vekové kategórie.

Aké sú ciele lesných vychádzok?

Ø      prehĺbiť záujem verejnosti o les a prírodu

Ø      zlepšiť vzťah človeka k lesu

Ø      podporiť šetrné zaobchádzanie s prírodou

Ø      objasniť úlohu lesného hospodárstva

Ø      objaviť fascinujúce a komplexné prírodné zákony

Ø      podporovať porozumenie pre les ako životný priestor pre faunu a flóru

Ø      zvyšovať pocit zodpovednosti k ochrane prírodných a kultúrnych zdrojov

Lesná pedagogika ako forma lesníckej práce s verejnosťou:

Ø      sprostredkuje stretnutie človeka s prírodou

Ø      umožňuje spoznávať prírodu formou zážitkového učenia a hier v lese

Ø      je najjednoduchšou cestou lesníkov, ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa a funkcie lesného hospodárstva

Ø      objavuje a vníma les všetkými zmyslami

Ø      ponúka verejnosti možnosť aktívneho využitia voľného času

Ø      umožňuje materským, základným a stredným školám učenie „O lese v lese“

 

Trhovisko - Družba          

Predaj zeleniny, ovocia, lesné plody a doplnkový tovar /kvety, stromčeky .../

Vedúci: Ing. Pavol Dobiáš, Telefón:  0902 911 047

Prevádzková doba:

Po – Pi: 6,00 – 18,00 hod.

So: 6,00  – 13,00 hod.

Verejné WC

Vedúci : Ing. Pavol Dobiáš, Telefón:  0902 911 047

Rozmarínová ul. parkovisko

Automatické WC bunkové

Prevádzková doba: nepretržite

Ulica 28. Októbra trhovisko Družba

Automatické WC bunkové

Prevádzková doba: nepretržite

Ulica Sládkovičova

Prevádzková doba:

Po – Ne: 8,00 – 20,00 hod.

 

Organizácia MHSL, m.r.o., TN spravuje registratúru zrušených podnikov a organizácií a pre bývalých zamestnancov a pre Sociálnu poisťovňu vydáva potvrdenia o dobe zamestnania. Jedná sa o nasledovné zrušený podniky :

-         TEXING, š.p. Trenčín / aj projekty a matrice /

-         STAVOPROJEKT š.p. Trenčín / aj projekty a matrice /

-         Reštaurácie š.p. Trenčín

-         Združené služby mesta Trenčín / Komunálne služby mesta Trenčín /

-         Okresná správa cest. ruchu / časť dokladov /

-         Mestská správa cest. ruchu / časť dokladov/

-         OSANA š.p., Trenčín

-         Mestské kultúrne stredisko Trenčín

-         INTEGRO m.o., Trenčín

-         Mestské komunikácie Trenčín / Okresná údržba mestských komunikácií /

-         Technické služby mesta Trenčín

-         Mestské hospodárstvo m.p.o., Trenčín

Vybavuje : Bc. Marta Kováčová tel. číslo 032/6505134

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín