Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Objednávky, faktúry a zmluvy  Rok 2011  

Kúpne a zámenné zmluvy

Typ vyhľadávania:
Číslo zmluvy: Kupujúci:
Dátum zverejnenia od:  Vyberte dátum do:  Vyberte dátum
Dátum účinnosti od:  Vyberte dátum do:  Vyberte dátum
Predmet zmluvy:
Názov dokumentu Číslo zmluvy Predmet zmluvy Kupujúci Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 82/2011 1971/2011 záväzok budúceho predávajúceho predať budúcemu kupujúcemu a povinnosť budúceho kupujúceho kúpiť nehnuteľnosti - pozemky v k.ú. Zlatovce, novovytvorená C-KN parc.č. 103/11 zastavaná plocha o výmere 842 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 103/10 zastavaná plocha o výmere 20 m2 UNOTECH, spol. s.r.o. 28.12.2011 29.12.2011
Kúpna zmluva 1907/2011 garáž - priestor č. 2 - 1 v suteréne v bytovom dome súp.č. 310 na Ul. Bavlnárska v Trenčíne Jozef Habánik a manž. Anna Habániková 21.12.2011 22.12.2011
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 52/2010 1901/2011 pozemky: C-KN parc.č. 3316/29, C-KN parc.č. 3316/210, C-KN parc.č. 3316/9 ... SIRS - Development, a.s. 20.12.2011 21.12.2011
Kúpna zmluva č. 51/2011 1868/2011 nehnuteľnosti - pozemky v k.ú. Trenčín a) C-KN parc.č. 1888/6 ... za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov tvoriacich prístup ku garážam a pod zeleňou 1. Karol Goliaš, 2. Ing. Maroš Juraj 19.12.2011 20.12.2011
Kúpna zmluva č. 40/2011 1867/2011 nehnuteľnosti - pozemky v k.ú. Trenčín (Východná ul.) ... za účelom zriadenia logistického a výrobného centra súvisaceho s výrobou a distribúciou tepla Služby pre bývanie, s.r.o. 19.12.2011 20.12.2011
Kúpna zmluva č. 8200781511 1838/2011 byt č. 42 na IV. nadzemnom podlaží bytového domu v Trenčíne, Ul. Halalovka Bc. Pavol Hošták a manž. Ing. Darina Hoštáková 13.12.2011 14.12.2011
Kúpna zmluva č. 68/2011 1836/2011 nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 2108/431 ... za účelom scelenia pozemku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľky a výsadby zelene Katarína Hanzelová 13.12.2011 14.12.2011
Kúpna zmluva č. 76/2011 1835/2011 stavebný objekt - stavba ,,IBV Kubra pri ZŠ - inžinierske siete, 30 rodinných domov" v k.ú. Kubra: S.O.09 - Verejné osvetlenie ... za účelom zabezpečenia jeho prevádzky a údržby Pod hájikom, s.r.o. 13.12.2011 14.12.2011
Kúpna zmluva č. 31/2010 1834/2011 SO 102 Komunikácie a spevnené plochy nach. sa na Partizánskej ul. v Trenčíne ... za účelom prevádzkovania stavebného objektu predávajúci: fayn, s.r.o., kupujúci: Mesto Trenčín 13.12.2011 14.12.2011
Kúpna zmluva č. 77/2011 1777/2011 nehnuteľnosti v Trenčíne, k.ú. Orechové a to: rodinný dom so s.č. 244 s príslušenstvom ... Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 08.12.2011 09.12.2011
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín