Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade.

   

Hľadaná fráza: Stav nariadenia:
Číslo Názov Stav nariadenia
VZN 19/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Účinné nariadenie
VZN 18/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Účinné nariadenie
VZN 16/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 15/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 14/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 13/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene Účinné nariadenie
VZN 11/2017 ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 10/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín