Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade.

  

Hľadaná fráza: Stav nariadenia:
Číslo Názov Stav nariadenia
VZN 1/2012 príloha - Záväzná časť ÚPN - Zmeny a doplnky č.1 Účinné nariadenie
VZN 1/2012 príloha - Textová časť ÚPN - Zmeny a doplnky č.1 Účinné nariadenie
VZN 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 9/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia Účinné nariadenie
VZN 8/2011 o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti JUH Účinné nariadenie
VZN 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 3/2011 o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach Účinné nariadenie
VZN 7/2010 ktorým sa ruší VZN č.6/2008 o povoľovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mesta Trenčín v znení neskorších predpisov Účinné nariadenie
VZN 6/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2009 o hlasovaní obyvateľov mesta Trenčín (miestne referendum) Účinné nariadenie
VZN 5/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín Účinné nariadenie
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín