Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade.

  

Hľadaná fráza: Stav nariadenia:
Číslo Názov Stav nariadenia
VZN 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín za kalendárny rok Účinné nariadenie
VZN 9/2012 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD Účinné nariadenie
VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 6/2012 o určení názvu ulice v mestskej časti SEVER Účinné nariadenie
VZN 3/2012 o určení názvov ulíc v mestskej časti SEVER a v mestskej časti ZÁPAD Účinné nariadenie
VZN 2/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 1/2012 o Územnom pláne mesta Trenčín /ÚPN mesta Trenčín/ Účinné nariadenie
VZN 1/2012 príloha - Záväzná časť ÚPN mesta Trenčín - hlavička Účinné nariadenie
VZN 1/2012 príloha - Záväzná časť ÚPN mesta Trenčín - obsah Účinné nariadenie
VZN 1/2012 príloha - Záväzná časť ÚPN mesta Trenčín - text Účinné nariadenie
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín