Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade.

 

  

Hľadaná fráza: Stav nariadenia:
Číslo Názov Stav nariadenia
VZN 17/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Účinné nariadenie
VZN 16/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne Účinné nariadenie
VZN 15/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.9/2012 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD Účinné nariadenie
VZN 13/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 12/2014 trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri NS Družba Účinné nariadenie
VZN 11/2014 trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 10/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín Účinné nariadenie
VZN 6/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Účinné nariadenie
VZN 5/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín