Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade.

 

Návrhy:

-VZN č.5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín

-VZN č.6/2017, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín

-VZN č.7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín

-VZN č.8/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri NS Družba

-VZN č.9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín

 boli dňa 24.04.2017  v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnené vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Podľa zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Svoje pripomienky k návrhom VZN č.5/2017, VZN č.6/2017, VZN č.7/2017. VZN č.8/2017 a  VZN č.9/2017  môžete uplatniť v súlade so zákonom o obecnom zriadení do 04.05.2017.

 

  

Hľadaná fráza: Stav nariadenia:
Číslo Názov Stav nariadenia
VZN 6/2016 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby v meste Trenčín Účinné nariadenie
VZN 5/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.19/2014 o taxislužbách Účinné nariadenie
VZN 4/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Účinné nariadenie
VZN 3/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 2/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2012 o Územnom pláne mesta Trenčín /ÚPN mesta Trenčín/ Účinné nariadenie
VZN 2/2016 príloha- textová časť k VZN Účinné nariadenie
VZN 2/2016 príloha - záväzná časť VZN Účinné nariadenie
VZN 1/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Účinné nariadenie
VZN 14/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Účinné nariadenie
VZN 13/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín