Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade.

 

Návrhy:

-VZN č.15/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín   

-VZN č.16/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín

-VZN č.17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

- VZN č.18/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

- VZN č.19/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady  a drobné  stavebné  odpady

 

 boli dňa 27.11.2017  v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnené vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Podľa zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Svoje pripomienky k návrhom VZN č.15/2017, VZN č.16/2017, VZN č.17/2017, VZN č.18/2017  a VZN č.19/2017  môžete uplatniť v súlade so zákonom o obecnom zriadení do 07.12.2017.

 

  

Hľadaná fráza: Stav nariadenia:
Číslo Názov Stav nariadenia
VZN 4/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Účinné nariadenie
VZN 13/2007 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.7/2003 o zmluvných prevodoch majetku mesta Účinné nariadenie
VZN 2/2007 o určení názvov ulíc a verejného priestranstva v mestskej časti STRED Účinné nariadenie
VZN 12/2006 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Účinné nariadenie
VZN 5/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Účinné nariadenie
VZN 4/2006 o udeľovaní Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Ceny primátora a Čestných pôct mesta Účinné nariadenie
VZN 1/2005 O určení názvu ulice v mestskej časti STRED - Pod Komárky Účinné nariadenie
VZN 6/2004 Ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 5/2004 O určení školských obvodov na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 7/2003 O zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Účinné nariadenie
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín