Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade.

 

  

Hľadaná fráza: Stav nariadenia:
Číslo Názov Stav nariadenia
VZN 15/2009 príloha - Slivková a Šafránová Účinné nariadenie
VZN 10/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2008 Zásady hosp. s byt. fondom vo vlastníctve mesta Trenčín, VZN č.14/2007 o urč. cien za prenájom nebyt. priest. a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín a VZN č. 7/2003 o zmluv. prevodoch Účinné nariadenie
VZN 9/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín a VZN č.14/2007 o určovaní cien za prenájom nebyt. priestorov vo vlastníctve Mesta TN a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov Účinné nariadenie
VZN 8/2009 ktorým sa mení a dopĺňa vzn č.5/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Účinné nariadenie
VZN 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne Účinné nariadenie
VZN 2/2009 o miestnom referende Účinné nariadenie
VZN 18/2008 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 16/2008 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 15/2008 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro Účinné nariadenie
VZN 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín Účinné nariadenie
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín