Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Zuzana Mičiaková, 22.02.2012
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné uplatniť si zľavu na poplatky za komunálny odpad za rok 2012 za syna, študenta VŠ, ktorý študuje v ČR a ak áno, tak za akých podmienok. Ďakujem.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Pre   zníženie alebo  odpustenie  poplatku je potrebné  aby  ste  správcovi poplatku (Mestu Trenčín) podali   „ohlásenie  k poplatku  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad", ktorým požiadate  o odpustenie  alebo  zníženie  predmetného  poplatku  na  bežné  spoplatňovacie  obdobie, pričom  v prílohe  tejto  žiadosti  predložíte doklad o návšteve  školy a doklad  o ubytovaní. Na  základe uvedenej  žiadosti  správca   poplatku   rozhodne  o poplatkovej  povinnosti, resp.  o jej  odpustení  alebo  znížení. Rozhodnutie Vám  zašle  na   Vami  uvedenú  adresu. 

 

Otázka od: Simona Piovarčiová, 16.02.2012
Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ako odhlásim smeti na Slovensku, keďže žijem v Anglicku, aj keď momentálne tu nie som zamestnaná, no môj manžel je. Rovnako ako odhlásim smeti pre dcéru. Ďakujem.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle zákona o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady (KO)  a drobné  stavebné  odpady (DSO) je  poplatníkom   pri  paušálnom  poplatku  osoba,   ktorá  má  v obci  trvalý  pobyt  alebo  prechodný  pobyt   alebo, ktorá   je na území  obce   oprávnená  užívať  alebo  užíva  nehnuteľnosť. Z uvedeného  vyplýva,  že  ak  ste   splnili  jednu  z týchto  podmienok   správca  poplatku  Vám vyrubí  poplatkové   povinnosť    na rok  2012  rozhodnutím.

V prípade,  že  žijete  v zahraničí   a domov  chodíte  len  na návštevy,   je  potrebné,  aby  ste  správcovi poplatku  (Mestu Trenčín)  podali   „ohlásenie  k poplatku  za  KO a DSO",  ktorým požiadate  o odpustenie  alebo  zníženie  predmetného  poplatku  na  bežné  spoplatňovacie  obdobie. Zároveň  musíte v prílohe  tejto  žiadosti  predložiť  doklad z predmetného  roku,   ktorým sa preukážete, že  ste  sa v uvedenom období  zdržiavali  v zahraničí, napr:  od   zamestnávateľa, o povolení  k pobytu,  o štúdiu,  pracovné  povolenie.

Na  základe uvedenej  žiadosti  správca   poplatku   rozhodne  o poplatkovej  povinnosti, resp.  o jej  odpustení  alebo  znížení  a rozhodnutie Vám  zašle  na   Vami  uvedenú  adresu. 

 

Otázka od: Mária Nova, 12.02.2012
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či pri množstvovom zbere bytového domu (kde je jeden majiteľ- jeden vlastník , ale viacerí platitelia poplatkov za smetné, pričom dom je na ťarchu) treba k tlačivu Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu uviesť súhlas všetkých platiteľov , alebo stačí aby tlačivo 3 VZN vyplnil len majiteľ, resp. čo všetko presnejšie treba doložiť, ak chceme využiť množstvový zber (napr. zápisnicu z domovej schôdze platiteľov poplatkov smetného miesto vlastníkov bytov...atď). Ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Pri  zavádzaní   množstvového  zberu   pre  bytové  domy   bolo  potrebné  vychádzať  z platného  všeobecne  záväzného  nariadenia  Mesta  Trenčín,  ktoré  bolo schválené   na rok 2012. Zároveň sme   vypracovali a zverejnili  na internetovej  stránke www.trencin.sk  návrhy  jednotlivých  zoznamov  vlastníkov,  užívateľov  a tiež   texty    jednotlivých  súhlasov  a schvaľovaní, ktoré  sú  potrebné   predložiť  k predmetnému  využívaniu  a vyúčtovaniu  množstvového  zberu.

Samozrejme,  že  jednotlivé   návrhy   tlačív  slúžia  ako  vzory. Chceli sme tým  len zjednodušiť prácu s formuláciami   jednotlivých  zoznamov  a textov.

Vzhľadom  na  skutočnosť,  že  sa  jedná  o prvý  rok,  v ktorom   realizujeme takúto  možnosť  spôsobu výberu  poplatku  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, budeme   prehodnocovať    jednotlivé  pripomienky  a návrhy   občanov  a správcov     bytových  domov   tak, aby sme do  ďalšieho   spoplatňovacieho  obdobia,  teda  pre  rok  2013,  vytvorili  čo  najlepšie  podmienky  pre  ľudí  a pre  správcov  k uplatňovaniu   uvedeného  systému   množstvového  zberu. 

 

Otázka od: J. Macková, 05.02.2012
Dobrý deň, na schôdzi SVB k množstvovému zberu odpadu bolo nezodpovedaných viacero otázok, a ako členovia samosprávy SVB sme nevedeli na ne odpovedať, preto by som Vás prosila o ich vysvetlenie, určite budú zaujímať aj iných členov samospráv SVB a vlastníkov bytov 1. ako riešiť prípad, keď vlastníkom bytu je človek, ktorý je umiestnený v domove dôchodcov, v byte nikto nebýva a trvalé bydlisko má v byte v TN? Posiela mesto takýmto občanom výmer na smeti? 2.Máme viacerých vlastníkov, ktorí majú byt v našom paneláku ale nemajú tu trvalé bydlisko a v ich byte nikto nebýva. Občas prídu byt pozrieť, vyvetrať a zasa odídu. Máme od nich požadovať platiť za odpad, ako v takomto prípade postupuje mesto? Predsa len niekedy nejaký odpad majú a určite si ho neodnesú do miesta trvalého bydliska. 3. Máme byty, ktoré ich vlastníci prenajímajú riadne za osoby v nich platia podľa vystaveného evidenčného listu, tak tiež by mali riadne zaplatiť aj za smeti ak zhromaždenie odsúhlasí množstvový zber? Od koho by sme mali ako SVB, prípadne od koho v takýchto prípadoch vyžaduje platbu za smeti mesto? Ďakujem za odpoveď
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V prípade,  že  v bytovom  dome  je schválený množstvový  zber a vlastníkom  bytu  je   človek,   ktorý  je   umiestnený   v domove  dôchodcov, nemal  by platiť   množstvový  zber  v bytovom dome,  kde sa  nezdržiava a odpad  tam  netvorí. Komunálny  odpad  tvorí  v domove  dôchodcov a   z  uvedeného  dôvodu    by mal  byť    súčasťou poplatku za  komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady   v domove   dôchodcov.  

V prípade,  že  v bytovom  dome  je schválený množstvový  zber a vlastník  bytu  je   človek,  ktorý  tam  nebýva  a predmetný  byt  sa  nevyužíva,  nemôže  platiť  ani  množstvový zber  z predmetného  poplatku. Uvedený  vlastník  bytu  by  mal platiť  za  nehnuteľnosť, v ktorej býva  a tvorí   komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady. Ak  vlastník  bytu   príde poliať  kvety  v byte  alebo vyvetrať, nemal by  platiť. Samozrejme,  vždy je to  na   správcovi  alebo  zástupcovi  vlastníkov  bytov, pretože   on  by mal  vedieť, či   vlastník  tam  nebýva,  resp. počas roka sa tam dlhšie nezdržiava.

V prípade,  že  v bytovom  dome  je schválený množstvový  zber a vlastník bytu  prenajíma  nehnuteľnosť, mal  by si   vlastník  nehnuteľnosti splniť oznamovaciu  povinnosť v zmysle  zákona,  že  byt  užívajú  iné  osoby a v tom  prípade  by  mal platiť  užívateľ bytu,   teda  nájomca.

V  podmienkach  pre   schválenie  množstvového  zberu   pre bytové  domy je  okrem  iného  aj  povinnosť  predložiť   zoznamy užívateľov, resp.  poplatníkov,  ktorí reálne  tvoria komunálny  odpad  v predmetnom   bytovom dome  a mali  by   byť súčasťou  platenia  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady.  

 

Otázka od: caklosova marta, 22.01.2012
Dobrý deň, chcem sa spýtať na dve veci máme záujem o množstevný zber odpadu ako rodina v rodinnom dome kde nájdeme tlačivo ? Máme dospelého telesne postihnutého syna, syn má 18 rokov má nárok na zľavu z poplatku na odpad ?dakujem čaklošová.
Odpoveď:

Zuzana Čachová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:

Tlačivo na množstvový zber nájdete na webovej stránke mesta www.trencin.sk, (občan/tlačivá/dane a poplatky/využívanie a vyúčtovanie ... http://www.trencin.sk/20102) alebo v Klientskom centre  Mestského úradu v Trenčíne. Pri množstvovom zbere si poplatok za odpad platíte podľa zvolenej veľkosti nádoby a frekvencie vývozu, čiže žiadna úľava z poplatku sa nedá uplatniť. Pri paušálnom spôsobe platenia poplatku za odpad podľa počtu osôb prihlásených k trvalému, resp. prechodnému pobytu, si môžete uplatniť úľavu vo výške 6 €, ak je poplatníkom občan s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládny.

 

Otázka od: Jana Śujanová, 21.01.2012
Dobrý deń, bývam v rodinnom dome,žijem sama a chovám psa na sráženie.Som majitelka preukazu ZTP ,som vyše roka na PN a poslednú peńažnu dávku som dostala dostala v Novembri (83 euro),otvedy žiadny príspevok ,čakám kedy ma vyzve Sociálna poistovńa na prehodnotenie zdravotného stavu,chcem vedieť,či mám tento rok nárok na úlavu dane za psa,pretože mám sama veľké existenčné problemy. Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle zákona o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za    komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady - nárok   na  odpustenie dane za psa z dôvodu,  že  daňovník  je  ŤZP nevzniká  a správca  dane si  taktiež  vo   VZN   mesta Trenčín    na rok 2012   neustanovil  z uvedeného  dôvodu oslobodiť  daňovníka  od  dane za psa.

Preto v tomto  roku Vám nebolo  možné   túto  daň    odpustiť,  ani  znížiť.

 

Otázka od: Natanael Ševčík, 20.01.2012
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať koľko psov má Trenčín? A kto ich sčitoval? Ďakujem za odpoveď
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V roku  2011  sme evidovali  na  území mesta Trenčín  3 142  psov. Uvedený  počet  vychádza  z ohlásení   daňových  subjektov  správcovi  dane. 

 

Otázka od: Ingrida , 18.01.2012
Uz 7 rokov zijem v zahranici . Trvale bydlisko mam stale na Slovensku hoci som bola "doma" asi 5 krat po 1 tyzdni pocas celyh 7 rokov . Co musim predlozit ( ake doklady ) aby som nemusela platit za smeti . Staci cestne prehlasenie ?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Poplatok za príslušné obdobie Vám bude odpustený, ak preukážete, že ste sa v danom období zdržiavali, resp. sa zdržiavate v zahraničí. K žiadosti o odpustenie poplatku treba priložiť doklady  preukazujúce uvedenú skutočnosť za bežné spoplatňovacie obdobie: od  zamestnávateľa, o  povolení  k  pobytu, o štúdiu, pracovné  povolenie, o ubytovaní a iné doklady, v ktorých  bude uvedený dátum preukazujúci nárok  na uplatnenie odpustenia  poplatku  a dátum,  kedy  nárok  na odpustenie  zaniká.

Dokladom je aj potvrdenie o trvalom  pobyte, v ktorom bude uvedený dátum preukazujúci nárok  na uplatnenie odpustenia  poplatku  a dátum,  kedy  nárok  na odpustenie  zaniká.  Čestné  prehlásenie   nie  je   považované  za  doklad   preukazujúci    nárok  na   uplatnenie   oslobodenia,   odpustenia   poplatku.

 

Otázka od: Helena Kozeleková, 18.01.2012
Dobrý deň, mohli by ste mi oznámiť ročnú sadzbu dane za byt pre rok 2012. Potrebujem tento údaj pri vyplnení daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Ďakujem. Kozeleková
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Sadzba  dane z bytu  na  zdaňovacie  obdobie 2012  je vo  výške 0,290 eura/m2. 

 

Otázka od: Michaela Militká, 17.01.2012
Dobrý deň, v informačnom mesačníku INFO zo 16.1.2012 som sa dočítala o možnosti prejsť na množstvový zber. Trvalé bydlisko mám u rodičov v mestskej časti Sihoť I. Prechodné bydlisko mám v mestskej časti Sihoť IV, kde aj reálne bývam. Panelák, v ktorom bývam, uvažuje o prechode na množstvový zber. Chcela som sa preto opýtať, či v prípade, že zaplatím poplatok v prechodnom bydlisku, nemusím už platiť v trvalom bydlisku, kde nebývam a teda ani netvorím odpad. Keď zaplatím v paneláku poplatok za množstvový zber, budem mať nejaké potvrdenie, podľa ktorého sa budem môcť preukázať že už som poplatok zaplatila? Lebo logicky nemôžem tvoriť odpad na dvoch miestach súčasne. Za skorú odpoveď vopred ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Zákon  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady  ustanovuje,  že  ak  má  poplatník  v obci  trvalý  pobyt  alebo  prechodný  pobyt  a súčasne  je  oprávnený   užívať alebo   užíva  nehnuteľnosť na  iný  účel  ako  podnikanie,   platí  predmetný  poplatok  len  raz. To  sa   však  nevzťahuje  na poplatníka,  ak   je v obci  zavedený  aj   množstvový  zber. To  znamená,  že  môže  platiť   na území  obce  aj  viackrát.

A aby  poplatník  v takýchto  prípadoch  neplatil  dvakrát, ustanovili sme  pri  podmienkach  pre   schválenie  množstvového  zberu   pre bytové  domy  okrem  iného  aj  povinnosť  predložiť   zoznamy užívateľov, resp.  poplatníkov v  bytovom dome.

V prípade, že  budete   uvedená  na  predmetnom  zozname bytového  domu,  ktorý má  zavedený   množstvový  zber, správca  poplatku bude  uvedenú skutočnosť považovať   v zmysle  zákona  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku   za  komunálne  odpady a drobné  stavebné   odpady za  ohlásenie o skutočnosti,   ktorá  má  vplyv   na   poplatkovú  povinnosť. V prípade, že  predmetný  zoznam  nebude  úplný,   správca  poplatku  vyzve   správcu  bytového  domu  na doplnenie  predmetného  podania.

Ak aj  napriek uvedeným  skutočnostiam  by ste  mali   vyrubený paušálny  poplatok, ste povinná  podať    ohlásenie  správcovi poplatku (Mestu Trenčín)  o neužívaní  nehnuteľnosti, ktorú  ste  oprávnený  užívať, pričom  by ste k tomuto  ohláseniu predložili  aj  potvrdenie   správcu  alebo  zástupcu  bytového  domu,   ktorý   má  zavedený  množstvový  zber  a ste   súčasťou   tohto   množstvového  zberu.  Na  základe  uvedeného  ohlásenia  a preverenia  správcom  poplatku by sa  Váš  paušálny  poplatok   vyrubený  na trvalý  pobyt  zrušil.

Správca poplatku   bude   vyrubovať poplatok   vždy  v mieste, kde   poplatník  tvorí  komunálne  odpady.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín