Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Mária Zemanovičová, 05.06.2013
Moja otázka sa týka poplatku za psa. Vlastne z akého dôvodu sa musia platiť dane? Či radšej nech sú psi v útulkoch? Mám malého yorshira, nikoho neobmedzuje, exkrementy riadne zbieram/ ak ich vôbec nájdem v tej tráve / a veľké h...á od veľkých psov sa len tak povaľujú na chodníkoch. Aspoň pre toto keď už musíme platiť mali by byť poplatky pre malé plemená menšie.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Daň za psa patrí medzi miestne dane. V zmysle zákona si obce môžu ustanoviť vyberania tejto dane príslušným VZN. Platiť daň za psa v meste Trenčín je v súčasnosti povinnosťou, pretože občania  tohto  mesta zastúpenísvojimi zástupcami v MsZ  v Trenčíne  si ustanovili  túto povinnosť do všeobecne záväzného predpisu v zmysle,  ktorého sa predmetná daň platí.  Je tu potrebné  pripomenúť, že   z príjmov  z dane  za psa   išlo za  minulý  rok,  napr:   na vývoz  nádob na psie exkrementy  4.670 eur,  na známky pre psov 1.080 eur, na karanténnu stanicu 15.000 eur.  To   znamená, že  finančné  prostriedky  získané  z dane  za psa  sa investujú aj  na zlepšenie  podmienok  týkajúcich sa problematiky chovu  psov na území  nášho mesta.

Z hľadiska určenia výšky dane  za psa  podľa  rôznych kritérií  sú  rôzne  možnosti,  na  základe  ktorých  by  bolo  možné  vyberať  daň  za psa.   Pri   spracovávaní nového VZN  posúdime aj Vami  navrhované kritérium  pre  určenie  výšky  dane  za psa .

 

Otázka od: anna stefankova, 03.06.2013
dobry den dcera pracuje v cechach budeme za nu platit za smeti ked nie je doma cely rok dakujem
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

V prípade, že sa dcéra zdržiava v zahraničí, je potrebné doložiť aktuálne doklady (vystavené v roku 2013) preukazujúce uvedenú skutočnosť, napr. potvrdenie od zamestnávateľa, nájomnú zmluvu, potvrdenie o zaplatení poplatku za KO a DSO... Na základe žiadosti a doložených potvrdení bude poplatok odpustený v zmysle VZN. V prípade otázok kontaktujte správcu dane mailom na

Otázka od: Irena Slana, 02.06.2013
dobry den, mam nad 80 rokov a som ZTP, teraz som dostala vymer na dan a smeti. Na dan mam ulavu 50 percent, mam narok na ulavu i za odpad? Ake su vlastne ulavy pre drzitela ZTP.
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Ak ste držiteľkou preukazu ŤZP, máte nárok na úľavu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 6 €. Kópiu preukazu spolu so žiadosťou o úľavu zašlite na Mestský úrad, prípade prineste do Klientskeho centra Mestského úradu Trenčín.

Otázka od: Matej Glos, 02.06.2013
Dobrý deň, majú dôchodcovia nejakú úľavu v poplatkoch za komunálny odpad? Ak áno od akého veku (čo v prípade ak sú manželia rôzneho veku)? Čo je potrebne pre prípadné uplatnenie zľavy urobiť? Ďakujem
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Mesto Trenčín neposkytuje úľavy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pri dovŕšení dôchodkového veku.

Otázka od: D.Šedivá, 24.05.2013
Dobrý deň, bývam v bytovke,ktorá od r.2012 využíva množstevný zber,manžel dlhé roky pracuje v zahraničí, predsedníčka SVB nám odmieta uznať v jeho prípade nárok na odpustenie poplatku, môžte mi poradiť ako postupovať v takomto prípade? Akým spôsobom môžeme odstúpiť z množstevného zberu a znovu platiť poplatky za KO priamo mestu?
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

V prípade, ak využívate množstvový zber v bytovom dome, ktorý je zapojený do systému množstvového zberu, je potrebné rešpektovať pravidlá, ktoré ste si dohodli spolu so spoločenstvom na schôdzi bytového domu. Ak chce spoločenstvo vykonať nejaké zmeny množstvového zberu, je tak potrebné urobiť do 31.1.2014.

Otázka od: sisa, 22.04.2013
Dobrý deň, chcem sa spýtať, že na základe akých údajov mesto vymeriava daň z nehnuteľnosti, či na základe údajov v liste vlastníctva alebo údajov v pozemkovej knihe, resp. či je možné, aby vyberalo daň z nehnuteľnosti za tú istú parcelu duplicitne, a to od jedného vlastníka, ktorý má parcelu na LV a od druhého, na ktorého je písaná v pozemkovej knihe. Ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpad je daňovník povinný v prípade vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti  podať správcovi dane  daňové priznanie alebo

čiastkové priznanie alebo  čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti alebo opravné alebo dodatočné priznanie podľa skutočností, ktoré nastali. K  priznaniu predkladá daňovník doklady

preukazujúce predmetné  skutočnosti.  Na  základe  takto podaného daňového priznania k dani z nehnuteľností správca dane (Mesto Trenčín) preverí správnosť a úplnosť údajov uvedených

v daňovom priznaní a vyrubí príslušnú daň z nehnuteľností  ozhodnutím.             

Tu je potrebné  zdôrazniť, že správca dane u podaných daňových priznaní porovnáva údaje uvedené v daňovom priznaní daňovníka s údajmi uvedenými na liste  vlastníctva, čím sa minimalizuje 

možnosť chybného zdanenia z dôvodu duplicity. V meste Trenčín bol už  realizovaný a  ukončený ROEP, to znamená, že údaje o parcelách evidovaných na listoch vlastníctva sú správne. V každom

prípade, podľa zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastnických a iných práv, sú údaje katastra hodnoverné, ak sa nepreukáže opak.Otázka od: Mariana, Kubra, 12.04.2013
Dobry den, chcela by som sa spytat, zabudla som zaplatit poplatok za smeti za minuly rok. Nasla som papier tento tyzden pri upratovani a tak som si to s hrozou uvedomila. Je mozne doplatit sumu ihned v pokladni alebo poukazanim na cislo uctu na vymere s pridelenym variabilnym symbolom? Nakolko zijem len z rodicovskeho prispevku nerada by som sa dostala do opletaciek s exekutorom a chcem to ihned uhradit (zatial mi neprisla ziadna upomienka ani iny "pozdrav"). Dakujem pekne za odpoved.
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Poplatok je možné uhradiť v pokladni Mestského úradu Trenčín, prípadne na číslo účtu, ktoré je uvedené vo Vašom rozhodnutí. Je potrebné uviesť aj variabilný symbol.

Otázka od: Ľudovit MUŽÍK, 07.04.2013
Dobrý deň Bývam na ulici Armádna 3, som najiteľom psa a doposiaľ som nedostal rozhodnutie o dani za psa na rok 2013. Podľa novelizácie zákona ste ho mali zasielať spolu s daňou za nehnuteľnosť. Ja nie som majiteľom nehnuteľnosti, iba nájomcom bytu. Chcem sa spýtať či dostanem rozhodnutie o dani za psa, alebo mi prosím napíšte koľko a kde treba poplatok za psa uhradiť. Ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V súčasnosti správca dane  spracováva pre občanov  rozhodnutia z dane z nehnuteľností, z dane za psa a z poplatku za odpad a postupne ich pripravuje k expedovaniu. Predmetné rozhodnutia začnú 

doručovať  zamestnanci mesta Trenčín koncom  mája a následne budú pokračovať  v júni tohto roka.

Vo Vašom konkrétnom prípade Vám bude rozhodnutie z dane za psa doručené na Vašu adresu a následne v zmysle rozhodnutia môžete zaplatiťdaň za psa vo výške a v lehote ustanovenej

v rozhodnutí. Samozrejme, je tu aj možnosť prísť do Klientského centra MsÚ Trenčín, informovať sa na výšku dane a zaplatiť  ju v pokladni MsÚ ešte pred doručením uvedeného rozhodnutia.

Otázka od: Zdena Gráblová, 05.04.2013
Dobrý deň, rada by som sa informovala na skutočnosť oslobodenia od platenia dane za psa. Bola som sa osobne informovať na mestskom úrade a Vaša pracovníčka ma inštruovala, že bolo vydané takého nariadenie, ktoré určuje, že na oslobodenie od platenia dane za psa majú len tí daňovníci, ktorí si zobrali psa z útulku, a to len v určitom stanovenom období, t.j. pokiaľ ja mám psa zobraného z útulku v roku 2010 musím daň zaplatiť. Nariadenie mi k nahliadnutiu neposkytla. Preto som si ho sama našla na Vašich webových stránkach a zistila som, že v nadriadení č. 11/2012 časť IV článok 23 je len uvedené, že nárok na oslobodenie od spomínanej dane majú daňovníci, ktorí si zobrali psa z útulku Mesta Trenčín a túto skutočnosť preukážu potvrdením. Nenašla som poučenie také ako mi uviedla Vaša pracovníčka, preto by som sa rada informovala aká je teda skutočnosť a či musím aj naďalej platiť daň za psa.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Podľa  zákona o miestnych  daniach  a miestom  poplatku  za odpad  si správca   dane  môže  ustanoviť   všeobecne  záväzným  nariadením splnomocňovacie  ustanovenia  na oslobodenie alebo  zníženie miestnych  daní. Na  takéto  ustanovenia   nie  je  právny  nárok  zo  zákona, ale je  možné  ho   uplatniť len počas  účinnosti  všeobecne  záväzného  nariadenia, ktoré  takéto  oslobodenie   umožňuje.

Vo  Vašom    prípade   ste  psíka  z útulku  nadobudli  v roku  2010,  ale    správca  dane   nemal   v uvedenom  zdaňovacom  období  ustanovené vo  VZN predmetné   oslobodenie  od  dane  za  psa.  Vzhľadom  na uvedenú  skutočnosť, ste povinná  daň za  psíka platiť.

Otázka od: Jozef Soukal, 30.03.2013
Kedy sa predpokladá doručovať výmery na daň za psa, z nehnuteľnosti a poplatky za odpady? Rád by som si veci zariadil tak, aby som bol v tej dobe prítomný doma a vyhol sa následným možným problémom. Ďakujem.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V súčasnosti sa spracovávajú rozhodnutia  z dane z nehnuteľností, dane za psa aj z poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné  odpady na rok 2013. Predpokladáme, že rozhodnutia   sa občanom  začnú  doručovať   koncom  mája   tohto  roka.  

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín