Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Peter Pekár, 18.03.2011
Dobrý deň, poprosím Vás o informáciu kde a komu mam poslať potvrdenie o mojom prechodnom /dlhodobom/ pobyte mimo Trenčín aby mi nechodil účet za platenie smeti na moju adresu v Trenčíne keďže tam nebývam už pár rokov. Ďakujem
Odpoveď:

Ivan Cifra, špecialista pre dane a poplatky:
Adresu prechodného pobytu mimo mesta Trenčín namiesto adresy trvalého pobytu v meste Trenčín na doručovanie písomností z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ohláste správcovi poplatku na tlačive „Ohlásenie k poplatku za KO a DSO na rok 2011 pre FO″ ako svoju korešpondenčnú adresu.

Tlačivo nájdete na stránke Mesta Trenčín v sekcii Občan/Tlačivá/Dane a poplatky/Ohlásenie k poplatku, ktorého prílohou bude potvrdenie o Vašom prechodnom pobyte. Tlačivo a potvrdenie treba doručiť do Klientského centra Mestského úradu v Trenčíne, príp. zaslať na e-mail adresu: .

Otázka od: Elena Kubičková, 11.03.2011
Dobrý den! zaujala ma informácia, že občan nad 70 rokov môže mať nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti. Môj otec býva sám a má 86 rokov. Týka sa ho táto možnosť? Dakujem a prajem pekný den. Elena Kubičková
Odpoveď:

Ján Margetín, špecialista pre dane a poplatky:

V zmysle VZN  o miestnych  daniach   zníženie   dane z nehnuteľností   u občanov  starších  ako 70  rokov zohľadní správca  dane bez  uplatnenia   nároku   pri  výrube  daňovej  povinnosti   na  bežné  zdaňovacie  obdobie.  Zároveň je potrebné  uviesť, že predmetné zníženie  dane  sa týka vlastníkov nehnuteľností na území mesta,  pričom  je  rozhodujúci  stav  k 1.1. bežného  zdaňovacieho  obdobia.

 

Otázka od: Miroslava , 09.03.2011
Dobrý deň! Chcela by som sa spýtať aký je teraz poplatok za smeti na osobu a dokedy ho treba zaplatiť? Žijem a pracujem už 4 roky v ČR, ale trvalý pobyt mám stále v Trenčíne, kde môj bývalý manžel stále platí za mňa poplatok za smeti. Ako mám postupovať aby tento poplatok za mňa nemusel platiť? Ďakujem.
Odpoveď:

Ivan Cifra, špecialista pre dane a poplatky:

Na rok 2011 je ustanovená Mestom Trenčín sadzba poplatku 0,0697 eura za osobu a kalendárny deň (25,44 eura za rok 2011). Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach do 30. apríla 2011 a 31. júla 2011.

Fyzická osoba (občan), ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, je v zmysle platnej legislatívy poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto Trenčín ustanovilo vo VZN č. 17/2008 v znení neskorších predpisov, že odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.

Vo Vašom prípade dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť za bežné spoplatňovacie obdobie, t.j. za rok 2011, sú aktuálne potvrdenia z roku 2011: od zamestnávateľa, o povolení k pobytu, o štúdiu, pracovné povolenie, o ubytovaní a iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká.

O odpustenie poplatku je potrebné požiadať na tlačive (nájdete ho v sekcii Občan/Tlačivá/Dane a poplatky/Ohlásenie k poplatku) ustanovenom v citovanom VZN, ktorého prílohou bude príslušný doklad (doklady). Tlačivo a doklady treba doručiť do Klientského centra Mestského úradu v Trenčíne, príp. zaslať na e-mail adresu: .

Otázka od: Roman Oravec, 04.03.2011
Dobrý deň, rád by som sa opýtal, na aký účel sa používajú peniaze, ktoré boli vybrané na daniach za psa. Pri nádobách na psie exkrementy som sa ešte nestretol, aby sa tam nachádzali sáčky na ich odstránenie. Dúfam že veľká časť týchto peňazí bude využitá na zlepšenie a vytvorenie miest-lokalít na venčenie psov.
Odpoveď:

Katarína Marková, poverená vedením Útvaru ŽPaD:

Finančné prostriedky získané z daní za psa sa využívajú na úhradu služby spojenej s vývozom nádob na psie exkrementy a odstraňovaním psích exkrementov z verejnej zelene. V roku 2011 pripravujeme novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002 o podmienkach držania psov v Meste  Trenčín. V spolupráci s Útvarom architektúry a územného plánovania budú vytypované vhodné miesta na venčenie psov.

Otázka od: Maria Kuzilkova, 09.02.2011
Dobry den zijem uz dlhsiu dobu v Anglicku aj s dcerou, ale nepracujem, chcem sa spytat ci musim platit za komunalny odpad ked platim tu na Council Office vsetky poplatky, mozem dorucit aj toto tlacivo ako dokaz. Dakujem za odpoved, prajem pekny den.Kuzilkova
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Fyzická osoba (občan), ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, je v zmysle platnej legislatívy poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  Mesto Trenčín ustanovilo vo VZN č. 17/2008 v znení neskorších predpisov, že odpustí poplatok za obdobie, za  ktoré poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.

Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť za bežné spoplatňovacie obdobie sú aktuálne potvrdenia z príslušného spoplatňovacieho obdobia: od zamestnávateľa, o povolení k pobytu, o štúdiu, pracovné povolenie, o ubytovaní a iné doklady, v ktorých  bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť za predchádzajúce spoplatňovacie obdobie je potvrdenie o trvalom pobyte, v ktorom bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká.

Vo Vašom prípade je potrebné požiadať o odpustenie poplatku na tlačive (nájdete ho v sekcii Občan/Tlačivá/Dane a poplatky/Ohlásenie k poplatku) ustanovenom v citovanom VZN, ktorého prílohou bude príslušný doklad (doklady). Toto treba doručiť do Klientského  centra Mestského úradu v Trenčíne, príp. zaslať na e-mail adresu: .

Otázka od: Martin Bezecny, 05.02.2011
Dobry den , chcel by som sa opytat kolko vychadza prenajom parkovacieho miesta na ulici Jana Halasu a ci sa musi zaplatit jednorazovo , alebo aj na stvrtrocne splatky . S pozdravom Martin Bezecny
Odpoveď:

Ján Margetín, špecialista pre dane a poplatky:

V zmysle VZN č. 17/2008  je  sadzba  za  trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska

na Ul. Jána  Halašu, Trenčín   0,09 eura/m2 a deň. Ročne  to  predstavuje  za  jedno parkovacie  miesto  pre  jedno  motorové  vozidlo 361,35,- eur.

Splatnosť   predmetnej  dane  je  ustanovená    do  15   dní   odo  dňa    nadobudnutia  právoplatnosti  platobného  výmeru.

      Správca  dane  Vám  môže  povoliť  splátky  alebo  odklad  platenia ,  čo  je však  viazané  na  podmienky   stanovené v    zákone  o správe  daní    a poplatkov . / zaplatenie  správneho  poplatku, zabezpečenie  záväzkov  podľa  osobitného  predpisu, zaplatenie  úroku  z odloženej  sumy /

Otázka od: Juliana, 01.02.2011
Dobrý deň, chcem sa opýtať ako sa môžme brániť, v bytovom dome kde chovajú psov a zavrú ich na celý deň a tie štekajú.Venčia ich pri vchodových dverách, neporiadok po nich neupracú.Existuje zoznam nahlásených psov a majiteľov platiacich za nich daň? Ďakujem
Odpoveď:

Petr Vojtěch, mestská polícia:

Ak mestská polícia  dostane  informáciu,  kde k takýmto situáciám dochádza alebo informáciu, popr. oznámenie, kto je za takéto konanie zodpovedný, tak situáciu na mieste preverí. Pri preverovaní postupuje v zmysle zákona o č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ďalej podľa VZN č.3/2002 o podmienkach držania psov na území mesta Trenčín a VZN č. 7/2004 o dodržiavaní čistoty v meste Trenčín. Ak sa šetrením preukáže porušenie niektorého všeobecne záväzného predpisu, mestská polícia postupuje  v zmysle priestupkového zákona.

 

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Z hľadiska  zverejňovania  zoznamov   týkajúcich  sa  daňovníkov,  ktorí  platia  daň  za  psa, musí  správca  dane  postupovať  podľa  zákona  o správe  daní  a poplatkov,  v zmysle  ktorého vo   všeobecnosti  platí,  že   informácie   o daňovom  subjekte,  ktoré  sa získajú v daňovom  konaní   alebo  v súvislosti  s daňovým  konaním,  je   daňovým  tajomstvom.

Tu  je potrebné  zdôrazniť, že správca   dane   prostredníctvom  MsP  Trenčín  vykonáva   priebežne, ale  aj   na  základe   podnetov  občanov,  kontroly   evidencie,   ale  aj  daňovej  povinnosti  z dane  za  psa,  tak   aby  bola  v súlade   s účinnými  Všeobecne  záväznými  nariadeniami  Mesta Trenčín.

 

Otázka od: Božena Koníčková, 31.01.2011
Dobrý deň, má starobný dôchodca zľavu z poplatku za psa na rok 2011?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Pre  zdaňovacie  obdobie  roku  2011  nemá  správca  dane  ustanovené    zníženie   z dane  za  psa  z dôvodu   starobného  dôchodku.  Správca  dane  znižuje   daň  za  psa   u daňovníkov  starších  ako  70  rokov,  pričom občan  nemusí  žiadať  o predmetné  zníženie  dane za  psa,  správca  dane   zníži  túto daňovú  povinnosť  automaticky .

Otázka od: Erika Vermešova, 31.01.2011
Poplatok za psa mám uhradiť na základe starého výmeru, alebo dostanem nový? ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Daň  za  psa   uhraďte na   číslo  účtu  a variabilný  symbol  pôvodného  platobného  výmeru. Ak  v minulom  roku   u Vás  neprišlo   k žiadnej  zmene  skutočností,  rozhodujúcich   pre  daňovú  povinnosť,  nový  platobný  výmer  z dane  za  psa   Vám  správca  dane posielať   nebude.

Otázka od: Lubomir Gazdarica, 24.01.2011
Aká je sadzba dane za pozemok (orná pôda) pre trenčiansku Turnú (nenašiel som ju vo VZN. Mám podať daňové za tento pozemok, keď som ho nadobudol v októbri 2010?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle  zákona  o miestnych  daniach  je  na daňovú  povinnosť  rozhodujúce povolenie vkladu  do  katastra  nehnuteľností. V prípade,  že povolenie  vkladu  do  katastra  nehnuteľností predmetného  pozemku  bolo  zrealizované  v roku  2010,   ste  daňovníkom  z dane  z nehnuteľností   na rok 2011 a  ste povinný  podať   daňové  priznanie  k dani  z nehnuteľností  do  31.1. 2011.  

Hodnota  pozemku  ornej  pôdy  v Trenčianskej  Turnej  je  stanovená   v prílohe č.1   zákona 582/2004  Z.z. v znení  neskorších  predpisov.  Ročná  sadzba  dane  je   stanovená  citovaným  zákonom,  ale  správca  dane  ju  má    možnosť  na  príslušné zdaňovacie  obdobie  upraviť  všeobecne záväzným nariadením (VZN) a   mala by byť   ustanovená  účinným   VZN  Trenčianskej  Turnej.

V tomto  prípade Vám odporúčam obrátiť sa  priamo  na   správcu  dane v Trenčianskej  Turnej, ktorý  Vám  priamo   zodpovie   výšku  hodnoty  pozemku   ornej pôdy a aj  ustanovenú    ročnú  sadzbu  dane  z pozemkov. Pri  výpočte   predmetnej  dane  potom  postupujete  tak,  že  vynásobíte   m2 pozemku  s  hodnotou  pozemku   a ročnou sadzbou  dane.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín