Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Mária Košová, 12.01.2015
Dobrý deň,chcela by som sa spýtať ,či mám nárok na zľavu z platenia komunálneho odpadu, nakoľko som invalidná dôchodkyňa. Za odpoveď Vám ďakujem. S pozdravom Košová
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

V zmysle platného VZN nie je možné poskytnúť úľavu z dôvodu, že ste invalidná dôchodkyňa.

Otázka od: Peter Hesko, 08.01.2015
Dobrý deň . v minulom roku sme s bratom zdedili dom na polovicu ,môžem podať len jedno spoločne danove priznanie a kam mám uviesť uvesť spolumajitela- -pozemky v katastri Hlohovec stale neboli prevedene ,čo mam robiť a kto zaplatí dan z pozemku Dakujem za informacie
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Zákon o miestnych daniach hovorí, že ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých  osôb a spoluvlastníci sa  dohodnú, príslušné priznanie  k dani  z nehnuteľností podá zástupca, ktorého dohodou určili  spoluvlastníci,  pričom túto  skutočnosť  vyznačia  v daňovom  priznaní.  Vo Vašom prípade nech si podá daňové priznanie k dani z nehnuteľností jeden z vlastníkov nehnuteľnosti, pričom sa táto skutočnosť vyznačí  v daňovom priznaní – „ Spoluvlastník určený dohodou“. Odporúčam, aby spoluvlastník nehnuteľností uviedol v prílohe do poznámky - „na základe dohody spoluvlastníkov nehnuteľností  súhlasím, aby podal  daňové priznanie  k predmetnej  nehnuteľností  -XY-  dátum a podpis  spoluvlastníka“. Na základe takto podaného daňového  priznania  Vám správca dane vyrubí rozhodnutím daňovú povinnosť, v zmysle ktorej budete platiť daň  z nehnuteľností v splátkach stanovených v rozhodnutí.

Zároveň Vám chcem pripomenúť,  že v prípade osvedčenia o dedičstve je pre účely daňového konania rozhodujúci  dátum  nadobudnutia účinku právoplatného uznesenia o dedičstve.

 

Otázka od: Pavol Rojkovič, 22.12.2014
Dobrý deň. Prosím o zaslanie príslušného tlačiva na priznanie novonadobudnutého bytu v Trenčíne. Ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Tlačivá  daňového  priznania   k dani  z nehnuteľností  na rok  2015  sú  zverejnené a dostupné  na  stránke  MF  SR,  konkrétne: www.finance.gov.sk, dane,  priame  dane, vzory  tlačív- miestne dane, vzory  daňových priznaní k dani  z nehnuteľností a miestnym  daniam.  Samozrejme, že sú  tlačivá k dispozícií aj  v Klientskom  centre  MsÚ  v Trenčíne,  kde Vám v prípade akýchkoľvek nejasností radi  pomôžu a poradia  s vyplnením  daňového  priznania  k dani z nehnuteľností.  

Otázka od: martin novotka, 02.12.2014
Dobrý deň, prosím o vysvetlenie,ako je možné, že majiteľ spoločnosti MEGO s.r.o, ktorý podľa zoznamu dlžníkov dlhuje mestu na daniach 8559 Eur, si vo veľkom rozširuje svoju nehnuteľnosť na bývalých pozemkoch mesta, ktoré mu za babku mesto predalo, za podmienky, že bude prevádzkovať plaváreň Za mostami /ktorú už min. 6 rokov nespustil/. Je to výsmech do očí všetkým poctivým obyvateľom mesta,ktorí platia dane!To už neexistuje žiadny zákonný prostriedok na takýchto "podnikateľov" ako dostať od nich peniaze. Chodí vyškerený, ako pekne vys...l so všetkými úradníkmi mesta a občanmi a nabaľUje sa na ich úkor! DÚFAM . ŽE TO ZVEREJNíTE A NEBUDE MAť NIEKTO ZÁUJEM ZAMIEST TO POD KOBEREC
Odpoveď:

Beáta Bredschneiderová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:

Stavebný úrad vydal stavebné povolenie na prístavbu reštaurácie PLAZAMOS zo dňa 18. 11. 2014.  Keďže splnil všetky zákonom stanovené podmienky pre vydanie stavebného povolenia, nemá stavebný úrad dôvod stavbu nepovoliť. 

 

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Z hľadiska vymáhania  pohľadávok  z dane z nehnuteľností - tvoria podstatnú  časť  pohľadávky prihlásené  do konkurzov, reštrukturalizácií  a u súdnych  exekútorov.  Konkurzy, reštrukturalizácie a vymáhanie   súdnymi  exekútormi  trvajú väčšinou  viac  rokov  a počas   tohto  obdobia   nemôže  správca  dane  konať vo  veci  a ani  odpísať  pohľadávku.

Vo  Vami uvedenom  prípade Okresný  súd  v Trenčíne povolil dňa  12. 7. 2012 reštrukturalizáciu, kde si  Mesto Trenčín  prihlasovalo  pohľadávku do  30  dní od  povolenia   reštrukturalizácie. Okresný  súd  potvrdil  reštrukturalizačný plán dlžníka a na čas  po skončení reštrukturalizácie až  do  úplného  splnenia  plánu  zaviedla nad  dlžníkom  dozornú  správu.             

V prípade  nových pohľadávok postupuje  a bude Mesto Trenčín postupovať  tým istým spôsobom,  to znamená,  prihlási pohľadávku do reštrukturalizácie, konkurzu alebo súdnemu exekútorovi na vymáhanie.

Otázka od: Natalia Kutajova, 30.11.2014
Dobry den, chcem sa opytat, ake doklady potrebujem na odhlasenie poplatku za komunalny odpad na Slovensku, ak od roku 2013 zijem v Anglicku.
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Spolu so žiadosťou o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je potrebné predložiť doklady preukazujúce, že sa v zdaňovacom období roku 2014 zdržiavate v zahraničí. Doklady - napríklad potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva, potvrdenie o pobyte, nájomná zmluva. Doklady musia byť aktuálne a vystavené v roku 2014.

Otázka od: Ing. Peter PREKOP, 21.11.2014
Dobrý deň. Príjmy mesta sú zložené aj z daní za nehnuteľnosti (pozemky a budovy). Na území mesta sa nachádzajú pozemky a budovy patriace štátu napríklad MO SR, energetickým spoločnostiam napríklad trafostanice, či majetky patriace cirkvám. Sú nehnuteľnosti uvedených typov vlastníkov zdanené? Ak áno mám dve podotázky. 1. Akou sadzbou sú zdaňované parcely 630/2, 625/1 až 8. 2. Akou sadzbou sú zdaňované domy Armádna 1,3,2,4,6 a 8 a koľko bol príjem z uvedených bytov v roku 2014.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomická:

Daň  z nehnuteľností  patrí  medzi  miestne dane, ktoré  sa  vyrubujú podľa  zákona  o miestnych  daniach a miestom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady. Predmetom  dane z nehnuteľností  sú  všetky  nehnuteľnosti na  území  mesta Trenčín,  ktoré spĺňajú  podmienky v zmysle zákona. To  znamená, že aj Vami  uvádzané subjekty, ktoré  ste  uviedli ako  príklad - MO SR, energetické  spoločnosti , cirkev - musia  dodržiavať  pravidlá  stanovené  spomínaným  zákonom. 

Pri  výpočte dane z nehnuteľností sa postupuje  v zmysle  ustanovených sadzieb  z dane z pozemkov, z dane zo stavieb a z dane z bytov k dnešnému dňu účinného VZN č. 14/2013 o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za komunálne  odpady a drobné  stavebné odpady,  ktoré  je  zverejnené na internetovej stránke Mesta Trenčín. Z hľadiska  Vašich podotázok  je potrebné  uviesť,  že v zmysle zákona predmetom dane z pozemkov nie sú, okrem iného, aj  pozemky alebo ich časti, na ktorých sú pozemné komunikácie a taktiež časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané  stavbami,  ktoré sú predmetom dane  zo stavieb alebo dane z bytov.

Čo satýkaustanovených sadzieb dane z nehnuteľností na Armádnej ulici  v Trenčíne má správca  dane ustanovenú sadzbu pri  stavbách na bývanie a taktiež pri bytoch 0,290  €/m2.                                   Záverom by som chcel zdôrazniť,  že  správca  dane postupuje  v daňovom konaní podľa citovaného  zákona a všeobecne  záväzných  predpisov  a  zaoberá sa každou vecou, ktorá  je  predmetom  správy daní s cieľom správneho určenia  a vyrubenia  dane  z nehnuteľností.

V prípade  akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich  sa predmetu dane z nehnuteľností,  môžete prísť a uvedenú problematiku osobne  prekonzultovať. 

 

Otázka od: Mirka.U, 27.10.2014
Dobry den,prosim vas chcela by som sa spyťať či je pri čiastočnom invalidnom/60%/ s preukazom ZTP nejaka zlava za komunalny odpad,ak ano tak aka,vopred dakujem za odpoved
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Správca dane poskytuje úľavu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia. Ak máte vystavený preukaz ŤZP do 31. 12. 2013, máte nárok na úľavu vo výške 6 eur pre rok 2014. Ak bol preukaz vystavený až v roku 2014, nárok na úľavu Vám vzniká až pre zdaňovacie obdobie roku 2015. K žiadosti o úľavu je potrebné predložiť kópiu preukazu ŤZP.

Otázka od: Drahoslava Zubová, 12.09.2014
úhradu komunálneho odpadu r.2014 chcem uhradiť na účet. Pretože došlo ku zmenám účtov od 2/2014, prosím o zdelenie špecifikácie účtu dakujem
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Číslo účtu: 0025581243/7500

IBAN: SK61 7500 0000 0000 2558 1243

KS: 0358

VS: je uvedený na rozhodnutí

Otázka od: Ľuboš Chvojka, 02.09.2014
Dobrý den.Prosím Vás o jednu radu.Kúpil som záhradu,prišlo mi už zaregistrovanie na katastri.Potrebujem to nahlásiť na mestskom úrade.Kde a u koho. Ďakujem.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Ak ste nadobudli nehnuteľnosť a zo správy katastra ste obdržali rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ste povinný do 31.1.2015 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností  u príslušného správcu dane.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností môžete podať v Klientskom centre MsÚ Trenčín, kde Vám v prípade potreby zamestnanciradi poradia s vypísaním predmetného tlačiva. Pri podávaní daňového  priznania k dani z nehnuteľností odporúčame predložiť rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. 

Otázka od: Róbert Pagáč, 31.08.2014
Dobrý deň, chcel by som vedieť či mám nárok na zľavu na dani z nehnuteľnosti ak ja som vlastník nehnuteľnosti a trvale u mňa žije otec-starobný dôchodca nad 70rokov a brat-invalidný dôchodca s preukazom ŤZP. Ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Podľa zákona o miestnych daniach a miestom poplatku za odpad sa zníženie dane z nehnuteľností vzťahuje len na nehnuteľností vo vlastníctve občanov - držiteľov ŤZP, občanov starších ako 70 rokov.  Uvádzate, že ste vlastníkom nehnuteľnosti,  to znamená,že ste pre správcu dane daňovníkom a v zmysle zákona si nemôžete uplatniť zníženie dane z nehnuteľností z dôvodu, že Váš otec je občan  starší ako 70 rokov a Váš brat je držiteľ ŤZP.   

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín