Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný západ
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: dominika franova, 16.12.2013
dobrý den chcela som sa spýtat do keby sa mali zaplatit smeti, žijem a pracujem v CR a pracovnicka uradu mi povedala že staci doložit kopiu zmluvy o výkone prace do konca roku.dakujem za odpoved
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol splatný do 31.7.2013. Žiadosť o odpustenie poplatku si môžete podať do konca zdaňovacieho obdobia. Je potrebné doložiť aj aktuálne doklady preukazujúce, že sa v zdaňovacom období roku 2013 zdržiavate v zahraničí.

Otázka od: emilia, 21.11.2013
Manželka prodsls pozemek 1904 69 včetmě spol. cesty pod 115 bvše je zapsané od roku 2011 mna dnesniho vlastníka proč tedy Ing Sladkovičova na manželce 73 lete duchodkyni vymaha daně sprostyn sposobom bez toho aby si ověřila že došlo k opomenuti současného vlastníka a informovala jeho, to by mnělo snad byt jeji povinností ne v čschach nahanět byvalou 73 ročnou duchodkyni Veru reprezentace mest.uradu Trenčin.
Odpoveď:

Mária Capová, útvar ekonomický:

Dňa 21.11.2013 sme obdržali Vaše podanie, ktorým poukazujete na to, že vymáhame nedoplatok z dane z nehnuteľností za pozemok, ktorý už nie je vo vlastníctve manželky. Správca dane preveril uvedenú skutočnosť a zistil nasledovný skutkový stav: 15.2.2010 podala p. Svačinová Emília daňové priznanie k dani z nehnuteľností, okrem iného aj za pozemok vo výmere 120,68 m2. Do dnešného dňa však neevidujeme oznamovaciu povinnosť p. Svačinovej o zániku daňovej povinnosti k predmetnej nehnuteľnosti, ktorá vyplývala zo zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Správca dane kontaktoval nového vlastníka nehnuteľností, ktorý sľúbil, že predmetný nedoplatok uhradí za p.Svačinovú. K dnešnému dňu je už predmetný nedoplatok vo výške 4,99 eur uhradený  novým vlastníkom. Pre p. Svačinovú  to znamená, že nemá u správcu dane evidovaný žiadny nedoplatok. Zároveň nás mrzí, že k takejto situácii prišlo, snažíme sa o to, aby daňové konania sa riešili bez zbytočných prieťahov s použitím najvhodnejších prostriedkov, ktoré vedú k správnemu určeniu a vyrubeniu dane.

Otázka od: Mira, 21.11.2013
Dobrý deň, nakoľko sa už dlhšie zdržujem v zahraničí, chcela by som si uplatniť zľavu na dani za komunálny odpad. V formulári zverejnenom na Vašej stránke "Ohlásenie k poplatku za KO a DSO na rok..." by pripadal pre mňa podbod a- nakoľko som sa v zdaňovacom obdobi, kalendárny rok 2013, viac ako 90 dní nezdržiavam na území mesta. Žial som nikde nenašla vysvetlenie, ktoré sa týka podpodov 1-4. Aké podklady sú nutné doložiť, aby sa zľava dala uplatniť? Ďakujem pekne.
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

K odpusteniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z dôvodu, že sa zdržiavate v zahraničí´, je potrebné v zmysle VZN predložiť žiadosť a doklady z aktuálneho zdaňovacieho obdobia, napr. potvrdenie od zamestnávateľa, pracovnú zmluvu, potvrdenie o štúdiu, nájomnú zmluvu, prípadne iné doklady preukazujúce nárok na odpustenie poplatku v zmysle VZN.

Otázka od: Zuzana Žideková, 19.11.2013
Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom dane za psíka...V Trenčíne bývame v prenájme a psíka sme si brali tu y trenčianskeho útulku, platili sme za neho každý rok daň, teraz som sa však dozvedela, že keďže je z útulku mali by sme byť od platenia dane oslobodení, je to pravda, ale len nejaká mylná informácia? Poprípade, či by sa dali peniaze vrátiť...Veľmi pekne ďakujem za odpoveď ...
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Na základe VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si správca dane ustanovil, že oslobodí od dane za psa záchranárskeho psa so špeciálnym výcvikom a psa, ktorého si prevezme daňovník z útulku umiestneného v meste Trenčín, pričom doklad o špeciálnom výcviku psa a doklad, že psa si daňovník prevzal z útulku musí preukázať správcovi dane súčasne so vznikom daňovej povinnosti.

Vo Vašom prípade ste  ale  nenapísali, kedy ste si psíka z útulku prevzali a kedy ste si splnili vznik daňovej povinnosti. Daňovník je oslobodený od dane za psa len v prípade, ak si psíka prevezme z útulku v zmysle platného a účinného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO a zároveň preukáže túto skutočnosť správcovi dane súčasne so vznikom daňovej povinnosti z dane za psa.  

Otázka od: Michal Pačesa, 17.11.2013
Dobrý deň, Chcel by som sa informovať ohľadom poplatkov ktoré sa týkajú smetí za kalendárny rok 2012 Tiež by som bol veľmi vďačný za akékoľvek bližšie informácie Momentálne bývam v UK a viem že v minulosti som mal isté nezrovnalosti čo sa mi "vypomstilo", preto by som tomu veľmi rád predišiel a dal veci čo najskor do poriadku. ešte raz dakujem! s prianím pekného dňa Michal Pačesa
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

V prípade, že sa stále zdržiavate v zahraničí, je potrebné správcovi dane doručiť aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, nájomnú zmluvu, prípadne iné doklady v zmysle VZN k odpusteniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  V prípade ďalších otázok kontaktujte priamo správcu dane na .

Otázka od: Milada Jandová, 26.10.2013
Chcela by som sa spýtať, či je zľava na daň za psa v prípade, že som si ho zobrala z útulku, ale nie z Trenčína. Ďakujem.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle  VZN   mesta Trenčín  je od  dane za psa  oslobodený  pes,  ktorého  si  prevezme  daňovník  z útulku umiestneného v Trenčíne. Vzhľadom na skutočnosť,  že vo Vašom prípade ste  si psíka zobrali  z útulku  umiestneného  mimo  mesta Trenčín,  oslobodenie od  dane  za  psa  nie je možné  uplatniť .

 

Otázka od: Ľubomír Števica, 26.08.2013
Som obyvateľom mesta Trenčín, kde mám aj trvalý pobyt a kde aj platím poplatky za komunálny odpad. Taktiež mám apartmánový byt v obci Terchová, ktorý využíam na príležitostné rekreačné účely. Mám povinnosť platiť poplatky za komunálny odpad aj v obci Terchová ?
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

V zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyplýva povinnosť uhradiť vyrubený poplatok vo výške stanovenej rozhodnutím o vyrubení poplatku každej fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie. Informácie o poplatku za odpad týkajúce sa užívania nehnuteľnosti v obci Terchová Vám poskytnú na obecnom úrade v Terchovej.

Otázka od: M. Vavrová, 30.07.2013
Dobrý deň, prosím o informáciu aká je suma poplatku za vývoz odpadu na osobu a či je možné uplatniť si zľavu na rodinu /aké tlačivo je potrebné odovzdať a kde/. Susedia minulý rok odovzdali toto tlačivo a suma je výrazne nižšia. Ďakujem! Vavrová
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

V zmysle platného VZN č. 11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 u fyzickej osoby 0,087 € na osobu a kalendárny deň. Mesto Trenčín poskytuje úľavy len v zmysle VZN a úľava pre rodinu nie je vo VZN ustanovená. V prípade otázok kontaktujte správcu dane na č.t. 032/6504 203. 

Otázka od: Eva Mrázová, 12.07.2013
Dobrý deň, prosím Vás o informáciu k poplatkom za smeti. Dcéra pracuje už rok v Žiline, kde aj býva, trvalý pobyt má v TN. Máme nárok na odpustenie poplatku za komunálny odpad, nakoľko sa v mieste bydliska nezdržiava viac ako 90 dní? Ak áno, aké doklady treba predložiť ? Ďakujem za odpoved.
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Nárok na odpustenie poplatku za odpad je v zmysle platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. So žiadosťou o odpustenie poplatku je potrebné predložiť aktuálne doklady od zamestnávateľa a doklad o zaplatení poplatku v mieste zamestnania. Následne Vám správca dane (Mesto Trenčín) vystaví rozhodnutie o odpustení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Otázka od: Peter C., 03.07.2013
Sú v Trenčíne ešte neplatiči? Zoznam mal byť zverejnený v máji.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Samozrejme, že Mesto Trenčín má neplatičov z rôznych druhov pohľadávok, ktoré priebežne rieši prostredníctvom súdnych exekútorov.  Ak máte na mysli  neplatičov z miestnych daní a poplatku za odpad, správca dane pri ich zverejňovaní  musí postupovať podľa zákona o správe daní /daňový  poriadok/.  Podľa tohto zákona správca dane môže každoročne zverejniť zoznam daňových dlžníkov len podľa  podmienok stanovených týmto zákonom.  Zákon ustanovuje vopred dobu,  v ktorej správca dane zverejňuje a aktualizuje predmetné zoznamy a taktiež  spôsob aj miesto na zverejnenie týchto informácií. V zmysle tohto zákona sme nezverejňovali v 1. polroku  tohto roka zoznamy daňových dlžníkov  z miestnych  daní  a poplatku za odpad.

Tu je však potrebné zdôrazniť,  že  podľa zákona  sa  zverejňujú len neplatiči, ktorých úhrnná  výška  daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej  osoby 1 600  eur.  A práve    väčšie pohľadávky má správca dane, teda Mesto Trenčín, prihlásené do  konkurzov, reštrukturalizácií a takiež sú vymáhané  súdnymi exekútormi. To znamená, že dôležitou skutočnosť pre znižovanie  výšky pohľadávok nie je len zverejňovanie daňových pohľadávok, ale najmä kvalitná správa miestnych daní, ktorej súčasťou je aj  vymáhanie miestnych daní a poplatku za odpad.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín