Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný západ
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Ľubomír Števica, 26.08.2013
Som obyvateľom mesta Trenčín, kde mám aj trvalý pobyt a kde aj platím poplatky za komunálny odpad. Taktiež mám apartmánový byt v obci Terchová, ktorý využíam na príležitostné rekreačné účely. Mám povinnosť platiť poplatky za komunálny odpad aj v obci Terchová ?
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

V zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyplýva povinnosť uhradiť vyrubený poplatok vo výške stanovenej rozhodnutím o vyrubení poplatku každej fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie. Informácie o poplatku za odpad týkajúce sa užívania nehnuteľnosti v obci Terchová Vám poskytnú na obecnom úrade v Terchovej.

Otázka od: M. Vavrová, 30.07.2013
Dobrý deň, prosím o informáciu aká je suma poplatku za vývoz odpadu na osobu a či je možné uplatniť si zľavu na rodinu /aké tlačivo je potrebné odovzdať a kde/. Susedia minulý rok odovzdali toto tlačivo a suma je výrazne nižšia. Ďakujem! Vavrová
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

V zmysle platného VZN č. 11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 u fyzickej osoby 0,087 € na osobu a kalendárny deň. Mesto Trenčín poskytuje úľavy len v zmysle VZN a úľava pre rodinu nie je vo VZN ustanovená. V prípade otázok kontaktujte správcu dane na č.t. 032/6504 203. 

Otázka od: Eva Mrázová, 12.07.2013
Dobrý deň, prosím Vás o informáciu k poplatkom za smeti. Dcéra pracuje už rok v Žiline, kde aj býva, trvalý pobyt má v TN. Máme nárok na odpustenie poplatku za komunálny odpad, nakoľko sa v mieste bydliska nezdržiava viac ako 90 dní? Ak áno, aké doklady treba predložiť ? Ďakujem za odpoved.
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Nárok na odpustenie poplatku za odpad je v zmysle platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. So žiadosťou o odpustenie poplatku je potrebné predložiť aktuálne doklady od zamestnávateľa a doklad o zaplatení poplatku v mieste zamestnania. Následne Vám správca dane (Mesto Trenčín) vystaví rozhodnutie o odpustení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Otázka od: Peter C., 03.07.2013
Sú v Trenčíne ešte neplatiči? Zoznam mal byť zverejnený v máji.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Samozrejme, že Mesto Trenčín má neplatičov z rôznych druhov pohľadávok, ktoré priebežne rieši prostredníctvom súdnych exekútorov.  Ak máte na mysli  neplatičov z miestnych daní a poplatku za odpad, správca dane pri ich zverejňovaní  musí postupovať podľa zákona o správe daní /daňový  poriadok/.  Podľa tohto zákona správca dane môže každoročne zverejniť zoznam daňových dlžníkov len podľa  podmienok stanovených týmto zákonom.  Zákon ustanovuje vopred dobu,  v ktorej správca dane zverejňuje a aktualizuje predmetné zoznamy a taktiež  spôsob aj miesto na zverejnenie týchto informácií. V zmysle tohto zákona sme nezverejňovali v 1. polroku  tohto roka zoznamy daňových dlžníkov  z miestnych  daní  a poplatku za odpad.

Tu je však potrebné zdôrazniť,  že  podľa zákona  sa  zverejňujú len neplatiči, ktorých úhrnná  výška  daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej  osoby 1 600  eur.  A práve    väčšie pohľadávky má správca dane, teda Mesto Trenčín, prihlásené do  konkurzov, reštrukturalizácií a takiež sú vymáhané  súdnymi exekútormi. To znamená, že dôležitou skutočnosť pre znižovanie  výšky pohľadávok nie je len zverejňovanie daňových pohľadávok, ale najmä kvalitná správa miestnych daní, ktorej súčasťou je aj  vymáhanie miestnych daní a poplatku za odpad.

 

Otázka od: iveta, 17.06.2013
Dobry den, Chcela by som sa opytat, ako je to s danou z nehnutelnosti. Kupila som v januari byt a neviem ci sa treba niekde registrovat Ma to na starosti danovy urad, alebo mesto? Dakujem za odpoved
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Z hľadiska  miestnych daní, konkrétne dane z nehnuteľností je správcom dane Mesto Trenčín. Podľa zákona je  na vyrubenie  dane z nehnuteľností  rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.  Na zmeny  skutočností  rozhodujúcich  pre  daňovú  povinnosť,  ktoré  nastanú  v priebehu  zdaňovacieho  obdobia  sa až  na  výnimky neprihliada.  Vo Vašom prípade, ak ste  nadobudli  byt až po 1.1.2013  priznanie k dani z nehnuteľností  ste povinná podať do 31. januára 2014. Na  základe uvedeného daňového priznania  Vám správca dane vyrubí daňovú povinnosť z predmetnej dane  z bytu.

 

Otázka od: Mária Zemanovičová, 05.06.2013
Moja otázka sa týka poplatku za psa. Vlastne z akého dôvodu sa musia platiť dane? Či radšej nech sú psi v útulkoch? Mám malého yorshira, nikoho neobmedzuje, exkrementy riadne zbieram/ ak ich vôbec nájdem v tej tráve / a veľké h...á od veľkých psov sa len tak povaľujú na chodníkoch. Aspoň pre toto keď už musíme platiť mali by byť poplatky pre malé plemená menšie.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Daň za psa patrí medzi miestne dane. V zmysle zákona si obce môžu ustanoviť vyberania tejto dane príslušným VZN. Platiť daň za psa v meste Trenčín je v súčasnosti povinnosťou, pretože občania  tohto  mesta zastúpenísvojimi zástupcami v MsZ  v Trenčíne  si ustanovili  túto povinnosť do všeobecne záväzného predpisu v zmysle,  ktorého sa predmetná daň platí.  Je tu potrebné  pripomenúť, že   z príjmov  z dane  za psa   išlo za  minulý  rok,  napr:   na vývoz  nádob na psie exkrementy  4.670 eur,  na známky pre psov 1.080 eur, na karanténnu stanicu 15.000 eur.  To   znamená, že  finančné  prostriedky  získané  z dane  za psa  sa investujú aj  na zlepšenie  podmienok  týkajúcich sa problematiky chovu  psov na území  nášho mesta.

Z hľadiska určenia výšky dane  za psa  podľa  rôznych kritérií  sú  rôzne  možnosti,  na  základe  ktorých  by  bolo  možné  vyberať  daň  za psa.   Pri   spracovávaní nového VZN  posúdime aj Vami  navrhované kritérium  pre  určenie  výšky  dane  za psa .

 

Otázka od: anna stefankova, 03.06.2013
dobry den dcera pracuje v cechach budeme za nu platit za smeti ked nie je doma cely rok dakujem
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

V prípade, že sa dcéra zdržiava v zahraničí, je potrebné doložiť aktuálne doklady (vystavené v roku 2013) preukazujúce uvedenú skutočnosť, napr. potvrdenie od zamestnávateľa, nájomnú zmluvu, potvrdenie o zaplatení poplatku za KO a DSO... Na základe žiadosti a doložených potvrdení bude poplatok odpustený v zmysle VZN. V prípade otázok kontaktujte správcu dane mailom na

Otázka od: Irena Slana, 02.06.2013
dobry den, mam nad 80 rokov a som ZTP, teraz som dostala vymer na dan a smeti. Na dan mam ulavu 50 percent, mam narok na ulavu i za odpad? Ake su vlastne ulavy pre drzitela ZTP.
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Ak ste držiteľkou preukazu ŤZP, máte nárok na úľavu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 6 €. Kópiu preukazu spolu so žiadosťou o úľavu zašlite na Mestský úrad, prípade prineste do Klientskeho centra Mestského úradu Trenčín.

Otázka od: Matej Glos, 02.06.2013
Dobrý deň, majú dôchodcovia nejakú úľavu v poplatkoch za komunálny odpad? Ak áno od akého veku (čo v prípade ak sú manželia rôzneho veku)? Čo je potrebne pre prípadné uplatnenie zľavy urobiť? Ďakujem
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Mesto Trenčín neposkytuje úľavy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pri dovŕšení dôchodkového veku.

Otázka od: D.Šedivá, 24.05.2013
Dobrý deň, bývam v bytovke,ktorá od r.2012 využíva množstevný zber,manžel dlhé roky pracuje v zahraničí, predsedníčka SVB nám odmieta uznať v jeho prípade nárok na odpustenie poplatku, môžte mi poradiť ako postupovať v takomto prípade? Akým spôsobom môžeme odstúpiť z množstevného zberu a znovu platiť poplatky za KO priamo mestu?
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

V prípade, ak využívate množstvový zber v bytovom dome, ktorý je zapojený do systému množstvového zberu, je potrebné rešpektovať pravidlá, ktoré ste si dohodli spolu so spoločenstvom na schôdzi bytového domu. Ak chce spoločenstvo vykonať nejaké zmeny množstvového zberu, je tak potrebné urobiť do 31.1.2014.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín