Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: sisa, 22.04.2013
Dobrý deň, chcem sa spýtať, že na základe akých údajov mesto vymeriava daň z nehnuteľnosti, či na základe údajov v liste vlastníctva alebo údajov v pozemkovej knihe, resp. či je možné, aby vyberalo daň z nehnuteľnosti za tú istú parcelu duplicitne, a to od jedného vlastníka, ktorý má parcelu na LV a od druhého, na ktorého je písaná v pozemkovej knihe. Ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpad je daňovník povinný v prípade vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti  podať správcovi dane  daňové priznanie alebo

čiastkové priznanie alebo  čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti alebo opravné alebo dodatočné priznanie podľa skutočností, ktoré nastali. K  priznaniu predkladá daňovník doklady

preukazujúce predmetné  skutočnosti.  Na  základe  takto podaného daňového priznania k dani z nehnuteľností správca dane (Mesto Trenčín) preverí správnosť a úplnosť údajov uvedených

v daňovom priznaní a vyrubí príslušnú daň z nehnuteľností  ozhodnutím.             

Tu je potrebné  zdôrazniť, že správca dane u podaných daňových priznaní porovnáva údaje uvedené v daňovom priznaní daňovníka s údajmi uvedenými na liste  vlastníctva, čím sa minimalizuje 

možnosť chybného zdanenia z dôvodu duplicity. V meste Trenčín bol už  realizovaný a  ukončený ROEP, to znamená, že údaje o parcelách evidovaných na listoch vlastníctva sú správne. V každom

prípade, podľa zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastnických a iných práv, sú údaje katastra hodnoverné, ak sa nepreukáže opak.Otázka od: Mariana, Kubra, 12.04.2013
Dobry den, chcela by som sa spytat, zabudla som zaplatit poplatok za smeti za minuly rok. Nasla som papier tento tyzden pri upratovani a tak som si to s hrozou uvedomila. Je mozne doplatit sumu ihned v pokladni alebo poukazanim na cislo uctu na vymere s pridelenym variabilnym symbolom? Nakolko zijem len z rodicovskeho prispevku nerada by som sa dostala do opletaciek s exekutorom a chcem to ihned uhradit (zatial mi neprisla ziadna upomienka ani iny "pozdrav"). Dakujem pekne za odpoved.
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Poplatok je možné uhradiť v pokladni Mestského úradu Trenčín, prípadne na číslo účtu, ktoré je uvedené vo Vašom rozhodnutí. Je potrebné uviesť aj variabilný symbol.

Otázka od: Ľudovit MUŽÍK, 07.04.2013
Dobrý deň Bývam na ulici Armádna 3, som najiteľom psa a doposiaľ som nedostal rozhodnutie o dani za psa na rok 2013. Podľa novelizácie zákona ste ho mali zasielať spolu s daňou za nehnuteľnosť. Ja nie som majiteľom nehnuteľnosti, iba nájomcom bytu. Chcem sa spýtať či dostanem rozhodnutie o dani za psa, alebo mi prosím napíšte koľko a kde treba poplatok za psa uhradiť. Ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V súčasnosti správca dane  spracováva pre občanov  rozhodnutia z dane z nehnuteľností, z dane za psa a z poplatku za odpad a postupne ich pripravuje k expedovaniu. Predmetné rozhodnutia začnú 

doručovať  zamestnanci mesta Trenčín koncom  mája a následne budú pokračovať  v júni tohto roka.

Vo Vašom konkrétnom prípade Vám bude rozhodnutie z dane za psa doručené na Vašu adresu a následne v zmysle rozhodnutia môžete zaplatiťdaň za psa vo výške a v lehote ustanovenej

v rozhodnutí. Samozrejme, je tu aj možnosť prísť do Klientského centra MsÚ Trenčín, informovať sa na výšku dane a zaplatiť  ju v pokladni MsÚ ešte pred doručením uvedeného rozhodnutia.

Otázka od: Zdena Gráblová, 05.04.2013
Dobrý deň, rada by som sa informovala na skutočnosť oslobodenia od platenia dane za psa. Bola som sa osobne informovať na mestskom úrade a Vaša pracovníčka ma inštruovala, že bolo vydané takého nariadenie, ktoré určuje, že na oslobodenie od platenia dane za psa majú len tí daňovníci, ktorí si zobrali psa z útulku, a to len v určitom stanovenom období, t.j. pokiaľ ja mám psa zobraného z útulku v roku 2010 musím daň zaplatiť. Nariadenie mi k nahliadnutiu neposkytla. Preto som si ho sama našla na Vašich webových stránkach a zistila som, že v nadriadení č. 11/2012 časť IV článok 23 je len uvedené, že nárok na oslobodenie od spomínanej dane majú daňovníci, ktorí si zobrali psa z útulku Mesta Trenčín a túto skutočnosť preukážu potvrdením. Nenašla som poučenie také ako mi uviedla Vaša pracovníčka, preto by som sa rada informovala aká je teda skutočnosť a či musím aj naďalej platiť daň za psa.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Podľa  zákona o miestnych  daniach  a miestom  poplatku  za odpad  si správca   dane  môže  ustanoviť   všeobecne  záväzným  nariadením splnomocňovacie  ustanovenia  na oslobodenie alebo  zníženie miestnych  daní. Na  takéto  ustanovenia   nie  je  právny  nárok  zo  zákona, ale je  možné  ho   uplatniť len počas  účinnosti  všeobecne  záväzného  nariadenia, ktoré  takéto  oslobodenie   umožňuje.

Vo  Vašom    prípade   ste  psíka  z útulku  nadobudli  v roku  2010,  ale    správca  dane   nemal   v uvedenom  zdaňovacom  období  ustanovené vo  VZN predmetné   oslobodenie  od  dane  za  psa.  Vzhľadom  na uvedenú  skutočnosť, ste povinná  daň za  psíka platiť.

Otázka od: Jozef Soukal, 30.03.2013
Kedy sa predpokladá doručovať výmery na daň za psa, z nehnuteľnosti a poplatky za odpady? Rád by som si veci zariadil tak, aby som bol v tej dobe prítomný doma a vyhol sa následným možným problémom. Ďakujem.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V súčasnosti sa spracovávajú rozhodnutia  z dane z nehnuteľností, dane za psa aj z poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné  odpady na rok 2013. Predpokladáme, že rozhodnutia   sa občanom  začnú  doručovať   koncom  mája   tohto  roka.  

 

Otázka od: peter, 26.03.2013
dobry den,chcem sa spytat odkupil som si byt ktory bol vo vlastnictve mesta,zaplatil som pokutu aby som mohol byt predat skor ako po 5 rokoch,stale spada na mna ze pre predaji budem musiet zaplatit dan za skorky predaj bytu?dakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Radi by sme Vám  zodpovedali na Vašu otázku, ale problematika dane z príjmu je v kompetencii Daňového úradu. Odporúčame sa informovať priamo na Daňovom úrade v Trenčíne.

 

Otázka od: Viktor Uherka, 22.03.2013
Dobrý deň, som obyvateľ Trenčína a začiatkom každého roku musím zo zákona platiť daň za psa. Keďže som ale nedávno započul, že daň "psíčkari" už nemusia zaplatiť do konca januára, ale mesto Trenčín každému pošle na adresu faktúru na zaplatenie dani za psa. Keďže je už takmer koniec Marca, a žiadna takáto faktúra mi neprišla chcem sa opýtať, či je všetko v poriadku. Za skorú odpoveď vopred ďakujem. Uherka.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Áno, máte pravdu. Daň za psa sa v tomto roku nemusela platiť do konca januára.  Vzhľadom na novelizáciu zákona o miestnych daniach bude  daň za psa vyrubená  rozhodnutím ako súčasť  miestnych   daní. V týchto dňoch spracovávame rozhodnutia  dane  z nehnuteľností a z dane za psa, ktoré budeme následne (predpokladáme koncom mája) doručovať občanom. Až potom by mal občan zaplatiť  daň, a to v lehotách  uvedených v doručenom rozhodnutí.

 

Otázka od: Emília holbová, 27.02.2013
Kde najdem zoznam neplatičov komunalneho odpadu za rok 2012. Ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Zákon o správe  daní a poplatkov ustanovuje  lehotu, v ktorej  správca  dane  môže zverejniť  zoznam  daňových  dlžníkov  z miestnych  daní a poplatku  za odpad. V zmysle  tohto zákona môže správca  dane v roku 2013 zverejniť  zoznamy  neplatičov  podľa  stavu k 31.12.2012 počas  I.polroka 2013.

Otázka od: Mgr.Hôrková Mária, 17.02.2013
Dobrý deň Syn kúpil nehnuteľnosť v Trenčíne,časť Záblatie,dlhodobo žije mimo územia Trenčína. Kam treba podať žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad. Ďakujem za odpoveď. Mgr. Hôrková
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môžete poslať poštou na Mestský úrad Trenčín, Mierové nám. 2, Trenčín, prípadne zaniesť osobne do Klientskeho centra mestského úradu. Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť aj aktuálne doklady preukazujúce, že syn žije mimo mesta Trenčín (napr. potvrdenie od zamestnávateľa, povolenie k pobytu, nájomná zmluva, ...).

Otázka od: Martina Čižmárová, 11.02.2013
Mám nárok na zníženie poplatku za komunálny odpad na moju maloletú dcéru, ak podľa rozsudku OS v TN o úprave styku otca s dieťaťom je dieťa mimo TN (cca 125 dní v roku?
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Každá žiadosť poplatníka je posudzovaná individuálne, na základe predložených podkladov. Vo vašom prípade je potrebné predložiť aj druhý doklad, ktorý preukazuje, že sa dcéra nezdržiava na území mesta Trenčín v danom období, napr. potvrdenie o úhrade poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v mieste pobytu mimo mesta Trenčín.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín