Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Peter Sučanský, 21.12.2011
Od decembra 2010 mám psíka z útulku z Kysúc. Chcem sa informovať , či budem oslobodený od platenia dane za psa.
Odpoveď:

Ján Margetín, Útvar ekonomický:

V zmysle   VZN   č. 11/2011  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku   za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady, ktoré nadobudne   účinnosť  1.1.2012 je  oslobodený  od  dane  za psa  pes, ktorého  si od  1.1.2012  prevezme  daňovník   z útulku   umiestneného  v Meste Trenčín. Vo Vašom  prípade, ak  ste si  zobrali v roku 2010  psíka  z útulku z Kysúc, oslobodený  od platenia dane  za psa od 1.1.2012  na  území  mesta Trenčín   nebudete.       

 

Otázka od: Ľubomír Straka, 08.12.2011
Ako si uplatniť zľavu na dani z nehnuteľnosti po 70. roku ?
Odpoveď:

Daniela Šedivá, klientské centrum:

Úľava na dani z nehnuteľnosti pre občanov nad 70 rokov sa uplatňuje automaticky podľa rodného čísla daňovníka. Nepotrebujete podávať žiadosť ani doklady.

Otázka od: Trenčan, 29.11.2011
Chcem sa spýtať, ako sa využívajú financie z daní za nehnutelnosti v meste Trenčín?
Odpoveď:

Andrea Žilková, Útvar ekonomický:

Finančné  prostriedky Mesta Trenčín sa vynakladajú v zmysle Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2011 uverejneného na webovej stránke mesta www.trencin.sk/Samospráva mesta Trenčín/rozpočet mesta/ROK2011, kde sú v presných sumách narozpočtované príjmy mesta a výdavky mesta tak, aby bola zabezpečená vyrovnanosť (príp. prebytok rozpočtu mesta). Financie z daní z nehnuteľnosti nie sú účelovo určeným príjmom mesta.

Otázka od: Marcel Bulík, 29.10.2011
Chcel by som sa spýtať, kde by sa dalo zistiť, či je zaplatený poplatok za hrob na cintoríne Juh, príp. komu sa tieto poplatky platia. Existuje nejaká databáza, z ktorej by sa táto informácia dala zistiť?
Odpoveď:

Benjamín Lisáček, vedúci Útvaru interných služieb:

Kontaktujte prosím správcu trenčianskych cintorínov, http://www.pohrebnictvodvonc.sk/kontakt.htm.

Otázka od: klaudia gotthardtova, 13.10.2011
Dobrý deň,nikde na internete a na Vašich stránkach sa neviem dopátrať, aka je výška poplatku za psa v meste Trenčin, chovaneho v byte.Ďakujem.
Odpoveď:

Richard Nemec, hovorca mesta:

Výšku poplatku určuje Všeobecno záväzné nariadenie o miestnych adniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000168726/vzn17_2008_uplneznenie.pdf

Sadzba  dane
    1.     Správca  dane  určuje ročnú  sadzbu  dane   za  jedného  psa  a kalendárny  rok 
            a/ chovaného alebo  držaného   na  území celého  mesta,  okrem   rodinných  domov a iných  nehnuteľností 
s výbehom  pre  psa  24,89  eura,
            b/ chovaného  alebo  držaného  nepretržite  v rodinnom  dome a iných  nehnuteľnostiach  s výbehom  pre  psa   
8,29  eura.

 

Otázka od: Tomas Slotik, 08.08.2011
Dobry den, vedeli by ste ma nasmerovat na tlacivo pre prihlasenie psa do rodinneho domu?
Odpoveď:

Daniela Šedivá, poverená vedením Útvaru klientskeho centra a matriky:

Evidenčný list psa nájdete na internetovej stránke mesta:

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000040920/Eviden%E8n%FD%20list%20psa2.rtf

Otázka od: ., 31.07.2011
Zaujimalo by ma kde a na co pouzivate peniaze z dane za psa? Nemozete za tie peniaze postavit cvicisko pre psov na Sihoti?
Odpoveď:

Benjamín Lisáček, vedúci Útvaru interných služieb:

Vybraté peniaze z dane zo psa sa používajú na nákup známok a na zber a odvoz psích exkrementov. Výstavba cvičiska pre psov je investičná záležitosť a nemôže byť financovaná z príjmov z dane zo psa.

 

Otázka od: Ema K., 22.06.2011
Chcem sa spytat,prečo mi neprišlo vyrozumenie za odpustenie poplatku za smeti.Posielala som ho pred dvomi mesiacmi,prvu splatku som riadne zaplatila.Dokedy mam čakat?Dakujem za odpoved.
Odpoveď:

Ján Margetín, špecialista pre dane a poplatky:

Pri miestnom   poplatku za KO  a DSO  rieši správca dane   podania    poplatníkov  podľa  možností   priebežne   v zmysle  podaní  občanov   mesta   o   odpustenie   alebo  zníženie  predmetného  poplatku. Na  základe Vášho  podania  správca  dane  preveril  podané  žiadosti   o odpustenie   alebo   zníženie  predmetného  poplatku podľa  Vami  uvedených začiatočných  písmen   mena a  priezviska a zistil, že  neeviduje    takto nevybavenú    žiadosť   o  odpustenie , alebo  zníženie  poplatku.     Zároveň  pre doriešenie   uvedenej   problematiky  Vás  prosíme,   aby  ste   kontaktovali     správcu    poplatku   osobne  alebo  telefonický  na  čísle 6504212, alebo 6504203 a uvedli   presne Vaše meno,  priezvisko a   adresu,   na základe  čoho  môže  správca  poplatku dôsledne  preveriť konkrétne  podanie.

 

Otázka od: Martina Sýkorová, 17.06.2011
Dobrý deň, prostredníctvom tohto mailu , by som sa chcela spýtať , nakoľko som pred nedávnom zmenila miesto podnikania z Gen. Svobodu 1, OZC Južanka na miesto podnikania Gen.Svobodu 2612 Trenčín a chcela by som prihlásiť sa na platenie smetí,dalo by sa to prostredníctvom tohto mailu? Alebo mám prísť osobne na Mestský úrad a smeti zaplatiť. Vopred veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď na môj mail. S pozdravom Martina Sýkorová
Odpoveď:

Ján Margetín, špecialista pre dane a poplatky:

V zmysle  platného  VZN  o  miestnych  daniach   a poplatku  za  KO a  DSO sa  vznik, zmena  a zánik   poplatkovej   povinnosti   oznamuje   správcovi  dane  tlačivom  „ ohlásenie  k poplatku  za KO a DSO“. Podanie ohlásenia k poplatku  za  KO a DSO  je  možné  realizovať osobne  v klientskom  centre MsÚ  Trenčín, alebo  si ho vytlačíte z   internetovej  stránky   Mesta Trenčín v časti   občan , tlačivá, dane  a poplatky , predložíte  zodpovedajúce  doklady  / vo  Vašom  prípade napr:nájomnú  zmluvu ,  ukončenie  nájomnej  zmluvy / a   zašlete  na   adresu   správcu  dane, Mierové  nám. 2,  911 64  Trenčín.

 

Otázka od: Ludek, 08.06.2011
akoby som hrach na stenu hádzal... 1x otázka: poslané 11.2.2010 zdravím Môžete prostredníctvom rubriky "otázky a odpovede" ozrejmiť ,ako postúpilo vymáhanie pohladávok a hodiť sem link na vami avizovaný zoznam neplatičov za komunálny odpad? Link na váš článok: http://www.trencin.sk/16534 2x otázka: 6.6.2011 Už som sa viackrát informoval na slúbený zoznam neplatičov,ale dodnes nebola žiadna informácia kde zoznam je.Napriek tomu,že mesto sa vyjadrilo o zverejnení už v roku 2005 !. V spomínanom článku sa okrem iného píše,že nebudete (MsÚ) vymenovávať,čo všetko sa mohlo za tie peniaze urobiť... Alebo: neplatiči pripravili každého občana asi o 702 SK (v tom čase) Tak by som rád vedel,ako je naložené s mojimi peniazmi?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

23.7.2005  Mesto  Trenčín   uverejnilo  článok  s názvom „Mesto  Trenčín  pritvrdí  voči   neplatičom“.  V uvedenom   článku  sa  okrem iného   píše, že Mesto  bude   radikálnejšie  pristupovať   k vymáhaniu  pohľadávok, pričom  sa  pripravuje   verejná  súťaž na inkaso  pohľadávok, kde  ich    vymáhanie bude  pre  Mesto   zabezpečovať   víťaz  súťaže. Zároveň  bolo uvedené, že  sa   pripravuje  zoznam   dlžníkov  k 31.12.2004, ktorí  neuhradili  miestne  dane  a poplatok  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady.

Na  základe   uvedeného  a   v zmysle  Vašich  podaní   Vám  oznamujeme,  že  Mesto  Trenčín   malo   v roku  2005  záujem   riešiť  všetky  pohľadávky inkasom  pohľadávok,  tak  ako  sme  uviedli, ale  - v zmysle  zákona  o  správe  daní  a poplatkov  - daňové  pohľadávky  môže  vymáhať len  správca  dane. Ak  je správcom  dane obec,  môže zabezpečiť  vymáhanie   daňových  pohľadávok aj  podľa  osobitných  predpisov.  Z toho  vyplýva,  že   správca  dane,  súdy   a súdni  exekútori   sú  splnomocnení  zákonom  na výkon   exekučnej  činnosti   spojených  s vymáhaním   daňových    nedoplatkov.

Vzhľadom  na  skutočnosť,  že správca dane nemohol  riešiť vymáhanie  pohľadávok   treťou  osobou,  rozhodol  sa   všetky  daňové  pohľadávky  priebežne  postupovať  súdnym  exekútorom  na  vymáhanie, a taktiež  v súčasnosti  pre  zabezpečenie vymáhania   daňových  pohľadávok  rieši  vymáhanie   daňových  pohľadávok  takýmto  spôsobom. Do  31.12. 2010 postúpilo  Mesto  Trenčín    súdnym  exekútorom   daňové  pohľadávky vo  výške  1 043 908,38,-eura.

Mesto  Trenčín malo v zmysle už spomínaného článku  záujem v roku  2005  zverejniť daňových  dlžníkov  k 31.12.2004, ale  vzhľadom  na skutočnosť, že už  nebolo možné  v zmysle  zákona  o  správe  daní  a poplatkov   dodržať  podmienky  pre  zverejnenie,  správca  dane sa  rozhodol  postupovať  v súlade   so   zákonom  a    neplatičov  v uvedenom  roku   nezverejniť.  Od  1.1. 2012  sa  má  zmeniť   zákon  o  správe  daní  a poplatkov a správca dane   bude sledovať v zmysle  nového  zákona   možnosti  legislatívneho  postupu   zverejňovania   daňových   dlžníkov.   

Vzhľadom k tomu, že veľká   časť  dlžníkov,  ktorí  by  boli  zverejnení,  sú   už  na  vymáhaní napr: u súdneho  exekútora, v konkurze,  vždy  bolo   a  bude      rozhodujúcou  skutočnosťou    pre udržanie, resp. zníženie   výšky   daňových  pohľadávok  najmä dobrá   správa  miestnych daní a  miestneho  poplatku  správcom    dane   a priebežné  postupovanie  pohľadávok súdnemu   exekútorovi v priebehu  celého  zdaňovacieho  obdobia, čo správca  dane   aktívne realizuje.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín