Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: caklosova marta, 22.01.2012
Dobrý deň, chcem sa spýtať na dve veci máme záujem o množstevný zber odpadu ako rodina v rodinnom dome kde nájdeme tlačivo ? Máme dospelého telesne postihnutého syna, syn má 18 rokov má nárok na zľavu z poplatku na odpad ?dakujem čaklošová.
Odpoveď:

Zuzana Čachová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:

Tlačivo na množstvový zber nájdete na webovej stránke mesta www.trencin.sk, (občan/tlačivá/dane a poplatky/využívanie a vyúčtovanie ... http://www.trencin.sk/20102) alebo v Klientskom centre  Mestského úradu v Trenčíne. Pri množstvovom zbere si poplatok za odpad platíte podľa zvolenej veľkosti nádoby a frekvencie vývozu, čiže žiadna úľava z poplatku sa nedá uplatniť. Pri paušálnom spôsobe platenia poplatku za odpad podľa počtu osôb prihlásených k trvalému, resp. prechodnému pobytu, si môžete uplatniť úľavu vo výške 6 €, ak je poplatníkom občan s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládny.

 

Otázka od: Jana Śujanová, 21.01.2012
Dobrý deń, bývam v rodinnom dome,žijem sama a chovám psa na sráženie.Som majitelka preukazu ZTP ,som vyše roka na PN a poslednú peńažnu dávku som dostala dostala v Novembri (83 euro),otvedy žiadny príspevok ,čakám kedy ma vyzve Sociálna poistovńa na prehodnotenie zdravotného stavu,chcem vedieť,či mám tento rok nárok na úlavu dane za psa,pretože mám sama veľké existenčné problemy. Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle zákona o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za    komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady - nárok   na  odpustenie dane za psa z dôvodu,  že  daňovník  je  ŤZP nevzniká  a správca  dane si  taktiež  vo   VZN   mesta Trenčín    na rok 2012   neustanovil  z uvedeného  dôvodu oslobodiť  daňovníka  od  dane za psa.

Preto v tomto  roku Vám nebolo  možné   túto  daň    odpustiť,  ani  znížiť.

 

Otázka od: Natanael Ševčík, 20.01.2012
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať koľko psov má Trenčín? A kto ich sčitoval? Ďakujem za odpoveď
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V roku  2011  sme evidovali  na  území mesta Trenčín  3 142  psov. Uvedený  počet  vychádza  z ohlásení   daňových  subjektov  správcovi  dane. 

 

Otázka od: Ingrida , 18.01.2012
Uz 7 rokov zijem v zahranici . Trvale bydlisko mam stale na Slovensku hoci som bola "doma" asi 5 krat po 1 tyzdni pocas celyh 7 rokov . Co musim predlozit ( ake doklady ) aby som nemusela platit za smeti . Staci cestne prehlasenie ?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Poplatok za príslušné obdobie Vám bude odpustený, ak preukážete, že ste sa v danom období zdržiavali, resp. sa zdržiavate v zahraničí. K žiadosti o odpustenie poplatku treba priložiť doklady  preukazujúce uvedenú skutočnosť za bežné spoplatňovacie obdobie: od  zamestnávateľa, o  povolení  k  pobytu, o štúdiu, pracovné  povolenie, o ubytovaní a iné doklady, v ktorých  bude uvedený dátum preukazujúci nárok  na uplatnenie odpustenia  poplatku  a dátum,  kedy  nárok  na odpustenie  zaniká.

Dokladom je aj potvrdenie o trvalom  pobyte, v ktorom bude uvedený dátum preukazujúci nárok  na uplatnenie odpustenia  poplatku  a dátum,  kedy  nárok  na odpustenie  zaniká.  Čestné  prehlásenie   nie  je   považované  za  doklad   preukazujúci    nárok  na   uplatnenie   oslobodenia,   odpustenia   poplatku.

 

Otázka od: Helena Kozeleková, 18.01.2012
Dobrý deň, mohli by ste mi oznámiť ročnú sadzbu dane za byt pre rok 2012. Potrebujem tento údaj pri vyplnení daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Ďakujem. Kozeleková
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Sadzba  dane z bytu  na  zdaňovacie  obdobie 2012  je vo  výške 0,290 eura/m2. 

 

Otázka od: Michaela Militká, 17.01.2012
Dobrý deň, v informačnom mesačníku INFO zo 16.1.2012 som sa dočítala o možnosti prejsť na množstvový zber. Trvalé bydlisko mám u rodičov v mestskej časti Sihoť I. Prechodné bydlisko mám v mestskej časti Sihoť IV, kde aj reálne bývam. Panelák, v ktorom bývam, uvažuje o prechode na množstvový zber. Chcela som sa preto opýtať, či v prípade, že zaplatím poplatok v prechodnom bydlisku, nemusím už platiť v trvalom bydlisku, kde nebývam a teda ani netvorím odpad. Keď zaplatím v paneláku poplatok za množstvový zber, budem mať nejaké potvrdenie, podľa ktorého sa budem môcť preukázať že už som poplatok zaplatila? Lebo logicky nemôžem tvoriť odpad na dvoch miestach súčasne. Za skorú odpoveď vopred ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Zákon  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady  ustanovuje,  že  ak  má  poplatník  v obci  trvalý  pobyt  alebo  prechodný  pobyt  a súčasne  je  oprávnený   užívať alebo   užíva  nehnuteľnosť na  iný  účel  ako  podnikanie,   platí  predmetný  poplatok  len  raz. To  sa   však  nevzťahuje  na poplatníka,  ak   je v obci  zavedený  aj   množstvový  zber. To  znamená,  že  môže  platiť   na území  obce  aj  viackrát.

A aby  poplatník  v takýchto  prípadoch  neplatil  dvakrát, ustanovili sme  pri  podmienkach  pre   schválenie  množstvového  zberu   pre bytové  domy  okrem  iného  aj  povinnosť  predložiť   zoznamy užívateľov, resp.  poplatníkov v  bytovom dome.

V prípade, že  budete   uvedená  na  predmetnom  zozname bytového  domu,  ktorý má  zavedený   množstvový  zber, správca  poplatku bude  uvedenú skutočnosť považovať   v zmysle  zákona  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku   za  komunálne  odpady a drobné  stavebné   odpady za  ohlásenie o skutočnosti,   ktorá  má  vplyv   na   poplatkovú  povinnosť. V prípade, že  predmetný  zoznam  nebude  úplný,   správca  poplatku  vyzve   správcu  bytového  domu  na doplnenie  predmetného  podania.

Ak aj  napriek uvedeným  skutočnostiam  by ste  mali   vyrubený paušálny  poplatok, ste povinná  podať    ohlásenie  správcovi poplatku (Mestu Trenčín)  o neužívaní  nehnuteľnosti, ktorú  ste  oprávnený  užívať, pričom  by ste k tomuto  ohláseniu predložili  aj  potvrdenie   správcu  alebo  zástupcu  bytového  domu,   ktorý   má  zavedený  množstvový  zber  a ste   súčasťou   tohto   množstvového  zberu.  Na  základe  uvedeného  ohlásenia  a preverenia  správcom  poplatku by sa  Váš  paušálny  poplatok   vyrubený  na trvalý  pobyt  zrušil.

Správca poplatku   bude   vyrubovať poplatok   vždy  v mieste, kde   poplatník  tvorí  komunálne  odpady.

 

Otázka od: J. Sulek, 17.01.2012
Dobrý deň, prečo opäť dochádza k zdražovaniu pri vývoze komunálneho odpadu? V januarovom Infe sa pisalo ze mesto zaplatilo viac ako vybralo na poplatkoch. Preco mesto nehlada dovod preco tomu tak je ? Prečo mesto nerokuje s Marius Pedersenom o cene? Ale hneď zvýši cenu pre občanov. Zaujímavé že v okolitých obciach tiež rieši komunalny odpad M. Pedersen a ceny su asi štvrtinové. Zamyslite sa konečne...
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V roku  2010   sa Mesto  Trenčín   dostalo  do  situácie,  keď  sa  dlh  mesta zvýšil  o 12  miliónov  eur. Pre  zabezpečenie    stability   a odvrátenie  nútenej  správy   bolo  v roku 2011  potrebné  prijať  náročné  reštriktívne  opatrenia.   Zároveň  mesto  muselo   uzavrieť  aj  splátkové  kalendáre a splátky  záväzkov  vo  výške  9,2 milióna  eur. Jeden  zo  splátkových  kalendárov  uzavrelo  mesto  Trenčín  aj  s uvedenou  spoločnosťou,  kde   pri  dodržaní  podmienok  predmetných  splátok   spoločnosť   odpustila mestu 1 miliónov  eur. Súčasťou  rokovaní s uvedenou  spoločnosťou je  aj   problematika   cien  za  vývoz   komunálneho   odpadu  a drobného  stavebného   odpadu. Túto  skutočnosť  uviedol   aj  primátor  mesta Trenčín  17.1.2012  na  stretnutí   so  správcami  a zástupcami  spoločenstiev  vlastníkov  bytov. Zároveň zdôraznil, že   rokovania   so  spoločnosťou  sa realizujú   a aj  budú sa   uskutočňovať  s cieľom  zníženia  ceny  za  zber, prepravu  a zneškodňovanie   komunálnych  odpadov  a drobných  stavebných  odpadov,  ale zároveň sa  musia    dodržať  podmienky zmluvy  medzi  Mestom  Trenčín a uvedenou  spoločnosťou o zabezpečení  služieb  v oblasti  odpadového  hospodárstva,   ktorej  účinnosť  nastala  od  1.1.2006. 

 

Otázka od: pavol, 17.01.2012
Dobrý deň, v roku 2011 som zdedil byt. Dedičské konanie bolo až v decembri, dodnes nemám list vlastníctva ani nie som zapísaný ako majiteľ v katastri. Musím podať tlačivo na daň z nehnutelnosti, pýtal som sa na klientskom centre a nevedeli mi odpovedať. Ďakujem.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Pre účely daňového  konania  z dane z nehnuteľností  je  v zmysle  zákona o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  rozhodujúce  právoplatné   osvedčenie o dedičstve. 
Vo   Vašom  prípade  si  podáte   daňové   priznanie  k dani  z nehnuteľností   na rok  2012 do  31.1.2012, kde  uvediete  predmetné nehnuteľnosti so  stavom  k 1.1.2012.  Zároveň   odporúčam  priložiť  k predmetnému   daňovému  priznaniu  právoplatné  osvedčenie  o dedičstve.

 

Otázka od: emilia mrazikova, 13.01.2012
rada by som vedela kolko sa plati tento rok dan za psa 2012,a ci su aj nejake ulavy za psa,pocula som ze za cipoveneho psa by mohla nejake oslobodenie dane
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Mesto ako správca  dane  určilo na rok 2012 ročnú  sadzbu  dane takto: 

- za psa chovaného alebo  držaného   na  území celého  mesta,  okrem   rodinných  domov a iných  nehnuteľností  s výbehom  30,00  eur,

- za psa chovaného  alebo  držaného  nepretržite  v rodinnom  dome a iných  nehnuteľnostiach  s výbehom 12,00  eur.

Daň sa znížila  o 50 % u daňovníkov  starších  ako  70   rokov. Toto zohľadnil  správca   dane  bez  uplatnenia   nároku, teda automaticky.  Pre  posúdenie   nároku   na   zníženie   dane v   zdaňovacom  období  je  rozhodujúci  stav  k 1. januáru   bežného  zdaňovacieho  obdobia.

Taktiež  správca dane  oslobodí v zmysle  účinného  VZN    o miestnych  daniach od  1.1.2012     záchranárskeho  psa  so     špeciálnym  výcvikom a psa, ktorého  si  prevezme  daňovník   z útulku umiestneného  v Meste Trenčín.  Doklad   o špeciálnom  výcviku psa a doklad, že psa si daňovník prevzal  z útulku,  musí   preukázať  správcovi  dane   súčasne so vznikom daňovej  povinnosti.

Skutočnosť,  že  je  pes  čipovaný  nie  je  dôvodom  pre  zníženie   alebo  oslobodenie  od  dane  za psa.

 

Otázka od: Alena Guricanova, 12.01.2012
Dobry den, sme firma registrovana na DU v Dubnici nad Vahom,ale pracovisko mame v Trencine, chcem sa spytat, kde treba podat ohlasenie k poplatku za KO a DSO na rok 2012 a kde najdem talcivo.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Pri  poplatku  za  komunálne  a drobné  stavebné  odpady  je  pre podnikateľov na území  mesta  Trenčín   zavedený   od  1.1.2012   systém   množstvového zberu.

Vo   Vašom  prípade   si  za  prevádzku  na území  Mesta  Trenčín  vyplníte 2x  tlačivo „Využívanie a vyúčtovanie  množstvového  zberu“,  v ktorom  ste  povinní   si  zvoliť druh  nádoby  a frekvenciu  vývozu v zmysle  možností  uvedených vo  VZN  o odpadoch,  pričom  by   ste  mali  vychádzať  z reálnej  produkcie  odpadov    na  počet  zamestnancov  a objednať  si   zodpovedajúcu  nádobu.

Tlačivo je  uverejnené  na  internetovej stránke  www.trencin.sk v časti  občan alebo  podnikateľ, tlačivá, dane a poplatky,  pričom ho  môžete  podať osobne v Klientskom  centre MsÚ  Trenčín, Mierové  nám.  2,  Trenčín, prípadne ho môžete  zaslať   poštou na  uvedenú  adresu.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín