Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Na podanie žiadosti o dotáciu v oblasti kultúry zostáva už iba týždeň

(13.02.2018, Mesto Trenčín)

Uzávierka prijímania žiadostí o podporu aktivít v oblasti kultúry a záujmovej činnosti je v utorok 20. februára 2018.

Žiadosť treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín na Mierovom námestí 2 (v pracovných dňoch od pondelka do štvrtka od 8.00 do 16.30 hodiny, v piatok od 8.00 do 14.00 hodiny) alebo zaslať poštou, pričom rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.

Úplnú žiadosť s rozpočtom projektu je potrebné zaslať aj v elektronickej podobe na mailovú adresu .

Na rokovanie komisie kultúry a cestovného ruchu budú predložené len kompletne a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami.

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich používania a zúčtovania, tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení, ako aj presné znenie VZN 7/2012 sú k dispozícii na webovej stránke mesta v časti Dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti  alebo na útvare Kultúrno-informačných služieb MsÚ v Trenčíne,  tel. 032 / 6504 710.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín