Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Mesto poskytne dotácie na aktivity v oblasti školstva

(12.01.2018, Mesto Trenčín)

Žiadosti treba predložiť najneskôr do 19. februára 2018.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín vyhlásil primátor Richard Rybníček dotačné kolo na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania.

Informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete vo VZN č. 7/2012, ktoré je uverejnené na webovej stránke mesta Trenčín v časti Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania.

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete na mestskom webe v časti Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. Podmienkou je, aby žiadateľ mal vysporiadané záväzky voči mestu.

Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2, (pondelok - štvrtok v čase od 8.00 – 16.30 h, v piatok od 8.00 – 14.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).

Uzávierka prijímania žiadostí je 19. februára 2018.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín