Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Videozáznam z novembrového mestského zastupiteľstva

(13.11.2017, Mesto Trenčín)

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne rokovalo v stredu 8. novembra 2017. Pozrite si záznam.

Prvá časť

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. 00:13:24 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30. 9. 2017 finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

3. 00:16:15 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

4. 00:18:52 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017

5. 00:55:05 Majetkové prevody prvá časť

Druhá časť rokovania

5. Majetkové prevody druhá časť

Tretia časť rokovania

6. Návrh Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín s účinnosťou od 1. 1. 2018

7. 01:17:22 Návrh Dodatku č. 8 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín s účinnosťou od 1. 1. 2018

8. 01:25:30 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“

9. 01:26:10 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“

Štvrtá časť rokovania

10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na poskytnutie služieb „Výrub stromov“

11. 00:08:25 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na poskytnutie služieb „Vypracovanie projektovej dokumentácie - dobudovanie učební a rekonštrukcia kuchyne a jedálne na ZŠ Dlhé Hony“

12. 00:47:35 Návrh na schválenie predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2017-16 a návrh na schválenie s tým súvisiacich zámerov vyhlásiť verejné obstarávanie

13. 00:48:38 Informácia o odstúpení z funkcie riaditeľa Sociálnych služieb mesta Trenčín, m. r. o. v Trenčíne ku dňu 31. 10. 2017

14. 00:49:23 Návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 hlavného kontrolóra mesta Trenčín na vykonanie Finančnej kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri vybudovaní cyklotrasy v Meste Trenčín

15. 01:02:52 Návrh na vymenovanie riaditeľa Sociálnych služieb mesta Trenčín, m. r. o. v Trenčíne

16. 01:05:14 Interpelácie

17. 01:14:39 Rôzne

18. 02:07:22 Záver

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín