Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Počas Jarného upratovania 2017 sa zozbieralo viac ako 400 ton odpadu

(16.06.2017, Mesto Trenčín)

Organizované jarné upratovanie sa konalo v našom meste počas sobôt od 25. marca do 20. mája 2017.

Obyvatelia mohli v tomto období využiť na odloženie odpadu veľkoobjemové kontajnery, ktoré boli v jednotlivých častiach mesta rozmiestňované podľa harmonogramu. Na jednotlivých stanovištiach boli umiestnené vždy dva veľkoobjemové kontajnery, do ktorých ukladali biologicky rozložiteľný odpad a objemný odpad.

„Aby nedošlo k miešaniu jednotlivých zložiek odpadu, znehodnocovaniu biologicky rozložiteľného odpadu, prípadne aby do kontajnerov neboli umiestňované nepovolené druhy odpadov, na každom stanovišti bol počas celej doby pristavenia kontajnerov zodpovedný zamestnanec Marius Pedersen, a.s. Trenčín, ktorý koordinoval celý systém odberu odpadu na danom stanovišti,“ povedala  Zuzana Čachová (Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ).

„Chceme všetkým občanom, ktorí sa zapojili do tejto akcie, srdečne poďakovať.“

Z 84 stanovíšť bolo vyvezených 171 kontajnerov s objemným odpadom a 83 kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom.

Celkovo išlo o 411,811 tony odpadu. Z toho najväčšiu časť tvoril objemný odpad (236,94 t). Biologicky rozložiteľného odpadu sa zozbieralo 148,41 tony, vyradených elektrických a elektronických zariadení 11,856 tony, obalov obsahujúcich nebezpečné látky bolo 10,94 tony, vyradených zariadení obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky bolo 2,705 tony a ostatných nebezpečných odpadov 0,96 tony.

Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne, objemný odpad zneškodnený uložením na skládke Spoločnosť Stredné Považie, a.s. „Luštek“ Dubnica nad Váhom a nebezpečné odpady boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici v Trenčíne a následne odvezené  na zhodnotenie a zneškodnenie.

Celkové náklady na Jarné upratovanie 2017 vyšli mesto na 24 992,66 eur.

História vyzbieraného množstva odpadu počas upratovaní v meste

Obdobie

Bioodpad

v (t)

Objemný odpad

v (t)

Spolu ostatné

v (t) 

Celkom 

v (t)

Jar 2012 102,51 200,75 20,189 323,449
Jeseň 2012 128,11 119,79 12,938 260,838
Jar 2013 75,1 211,9 14,739 301,739
Jeseň 2013 98,03 155,17 13,714 266,914
Jar 2014 96,814 213,72 14,765 325,299
Jeseň 2014 126,74 174,84 17,033 318,613
Jar 2015 104,7 270,82 20,004 395,524
Jeseň 2015 126,71 130,5 13,937 271,147
Jar 2016 140,67 228,505 18,266 387,441
Jeseň 2016 159,44 183,11 13,156 355,706
Jar 2017 148,41 236,94 26,461 411,811

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín