Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Záznam z májového zastupiteľstva

(15.05.2017, Mesto Trenčín)

V stredu 10. mája 2017 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Rokovanie trvalo 11 hodín. Pozrite si videozáznam.

1. časť

Body rokovania (čas)

1.  Otvorenie a schválenie programu

2.  00:08:55 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31. 3. 2017

3.  00:13:40 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

4.  00:44:50 Podnety na Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trenčín – Centrálna mestská zóna

5.  01:37:52 Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016 vrátane Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31. 12. 2016

6.  02:27:42 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017

2. časť

Body rokovania (čas)

7.  Návrh na schválenie uzatvorenia Dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok medzi Mestom Trenčín a neziskovou organizáciou Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. 

8.  00:05:33 Návrh na schválenie uzatvorenia Dohody o urovnaní so spoločnosťou Asko Invest Slowakei s.r.o.

9.  01:50:55 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 12 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť

10.  02:20:32 Návrh novelizácie cenníka mestskej hromadnej dopravy Trenčín

3. časť

11. Majetkové prevody

4. časť

Body rokovania (čas)

12.  Správa  o vykonaných opatreniach na odstránenie nedostatkov  po zavedení regulovaného parkovania v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 816 zo dňa 22. 3. 2017

13.  00:28:52 Správa vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 819 zo dňa 22. 3. 2017

14.  01:00:22 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín

15.  01:15:35 Návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín 

16.  01:24:00 Návrh VZN č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín

17.  01:27:10 Návrh VZN č. 8/2017, ktorým sa schvaľuje  Trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri NS Družba

18.  01:30:07 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín

19.  01:33:33 Návrh na schválenie predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v 2. hodnotiacom kole výzvy kód: IROP-PO1-SC122-2016-15 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie

20.  01:35:25 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 757 zo dňa 16.12.2016

21.  01:36:55 Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2016

22.  01:58:58 Návrh novelizácie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

23.  02:39:25 Interpelácie

24.  02:45:25 Rôzne

25.  03:06:02 Záver

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín