Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný hrad
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade.

 

Návrhy:

-VZN č.12/2016 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD,

-VZN č.16/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín,

- VZN č.17/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

- VZN č.18/2016 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.

 

 boli dňa 28.11.2016  v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnené vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Podľa zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Svoje pripomienky k návrhom VZN č.12/2016, VZN č.16/2016, VZN č.17/2016 a  VZN č.18/2016  môžete uplatniť v súlade so zákonom o obecnom zriadení do 08.12.2016.

 

 

Hľadaná fráza: Stav nariadenia:
Číslo Názov Stav nariadenia
VZN 18/2016 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Navrhované nariadenie
VZN 17/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Navrhované nariadenie
VZN 16/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín Navrhované nariadenie
VZN 12/2016 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD Navrhované nariadenie
VZN 13/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné nariadenie
VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín Platné nariadenie
VZN 15/2016 ktorým sa ruší VZN č.4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách Účinné nariadenie
VZN 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 11/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín Účinné nariadenie
VZN 9/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Účinné nariadenie
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín