Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať časti nebytových priestorov

Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nehnuteľnosť – časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v:
1/ budove Mestského úradu v Trenčíne, Mierové nám. č. 2 – klientske centrum (1 m2)

2/ budove Centra rozvoja mesta, Farská ulica č. 10 – vstupná chodba (1 m2)

3/ budove Kultúrno-informačného centra, Mierové nám. č. 9 – vstupná miestnosť (1 m2)

za účelom umiestnenia a prevádzkovania nápojových automatov. Priamy prenájom bude realizovaný na každú časť nebytového priestoru samostatne. Minimálna cena nájmu v súlade s platným Všeobecným záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín predstavuje 165,00 €/m2 ročne za nápojový automat. Energie a služby s nájmom spojené budú riešené samostatnou zmluvou.

Prípadní záujemcovia môžu svoje žiadosti spolu s cenovými ponukami na každú časť samostatne doručiť v zalepenej obálke s označením:
„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM ČASTI NEBYTOVÉHO PRIESTORU – Klientske centrum“ do rúk Ing. Vankovej

„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM ČASTI NEBYTOVÉHO PRIESTORU – Centrum rozvoja mesta“ do rúk Ing. Vankovej

„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM ČASTI NEBYTOVÉHO PRIESTORU – Kultúrno-informačné centrum“ do rúk Ing. Vankovej

osobne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad v Trenčíne
Útvar majetku mesta
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín

v lehote do 19.03.2015 do 09.00 hod..

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín