Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať časť nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Trenčín

     Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nehnuteľnosť – časť nebytového priestoru o celkovej výmere 2,00 m2 nachádzajúceho na prízemí (vestibul) budovy Športového gymnázia Trenčín, na Ul. Kožušnícka č. 2 v Trenčíne, za účelom umiestnenia a prevádzkovania nápojového a tovarového automatu. Minimálna cena nájmu v súlade s platným Všeobecným záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín predstavuje 35,00 €/m2 ročne. Energie a služby s nájmom spojené budú riešené samostatnou zmluvou.

Prípadní záujemcovia môžu svoje žiadosti spolu s cenovou ponukou doručiť v zalepenej obálke s označením:
„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM ČASTI NEBYTOVÉHO PRIESTORU v budove na Kožušníckej ulici v Trenčíne“ do rúk Ing. Vankovej

osobne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad v Trenčíne
Útvar majetku mesta
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín

v lehote do 05.03.2015 do 09.00 hod..
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín