Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor vo vlastníctve Mesta Trenčín

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods.1 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov nebytový priestor nachádzajúci sa vo vestibule  Kina Hviezda na ulici Kniežaťa Pribinu č. 3 v Trenčíne,  za účelom umiestnenia nápojového automatu, za cenu v zmysle VZN mesta Trenčín č. 12/2011 na dobu neurčitú.

Prípadní záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť v zalepenej obálke s označením:

„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM NP Kino Hviezda“

poštou na adresu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.

Soblahovská 65

912 50  Trenčín

alebo osobne na adresu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.

Hviezdoslavova 6

911 01  Trenčín

 

v lehote do 16.2.2015 do 12,00 hod.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín