Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať garážové boxy vo vlastníctve Mesta Trenčín

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods.1 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov

nebytové priestory - garážové boxy v objektoch CO krytov o rozlohe cca 16 m²/ box nachádzajúce sa na ul. Saratovská a ul. gen. Svobodu Trenčín, za cenu  v zmysle VZN mesta Trenčín č. 12/2011.

Prípadní záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť v zalepenej obálke s označením:

„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM GARÁŽOVÉHO BOXU“

poštou na adresu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.

Soblahovská 65

912 50  Trenčín

alebo osobne na adresu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.

Hviezdoslavova 6

911 01  Trenčín

v lehote do 16.2.2015 do 12,00 hod.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín