Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín

 Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods. 9 zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Trenčín (cintorín, Soblahovská ul.) C-KN parc.č. 2162/1 zastavané plochy a nádvorie o výmere 1 m2 za účelom umiestnenia automatu na kahance. Minimálna cena nájmu v súlade s platným Všeobecným záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín predstavuje sumu 12,- €/m2 ročne.
Nájomná zmluva podlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa bude zaoberať predmetným prenájmom v roku 2015.

Prípadní záujemcovia môžu svoje žiadosti spolu s cenovou ponukou doručiť v zalepenej obálke s označením:
„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM POZEMKU – CINTORÍN NA SOBLAHOVSKEJ Ul.“ do rúk Ing. Vankovej

osobne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad v Trenčíne
Útvar majetku mesta
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín

v lehote do 07.11.2014 do 10.00 hod.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín