Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - Garáž na Ul. Rybárska

Mesto Trenčín vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k.ú. Trenčín - „Garáž na Ul. Rybárska“ , a to :

- garáž súp. č. 3280, orientačné č. 53, nachádzajúca sa na Ul. Rybárska v Trenčíne, postavená na C-KN parc.č. 1685/62 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2
- pozemok C-KN parc.č. 1685/62 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2
zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina.

 

 Súťažné podmienky

 Fotodokumentácia 

 Územnoplánovacia informácia 

 Regulatívy 

 

 Vyhodnotenie VOS

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín