Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere mesta predať pozemok v k.ú. Soblahov

Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nehnuteľnosť –pozemok v k.ú. Soblahov, novovytvorená C-KN parc.č. 3511/8 ostatné plochy o výmere 292 m2, odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 3511/1. Minimálna výška kúpnej ceny bola stanovená vo výške 10,- €/m2. Účelom predaja je zabezpečenie prístupu z miestnej komunikácie.
Prípadní záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť v zalepenej obálke s označením:

„NEOTVÁRAŤ – PREDAJ POZEMKU V K.Ú. SOBLAHOV – Do rúk Ing. Vankovej“

osobne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad v Trenčíne
Útvar majetku mesta
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín

v lehote do 12.09.2014 do 10.00 h.

 Snímok z katastrálnej mapy


Upozorňujeme na § 9a ods. 6/ a 7/ zák.č. 138/1991 ZB. o majetku obcí:

(6) Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci
a) starostom obce,
b) poslancom obecného zastupiteľstva,
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
d) prednostom obecného úradu,
e) zamestnancom obce,
f) hlavným kontrolórom obce,
g) blízkou osobou 22e) osôb uvedených v písmenách a) až f).

(7) Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 6; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.-----------------------------------
22e) § 116 Občianskeho zákonníka.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín