Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o schválení VOS na predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín

* Verejná obchodná súťaž „Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín“ -byt č. 19 na Ul. Kukučínova 471/9 v Trenčíne pod por. čís. 1 a VS 7500471019 – oznámenie

Mesto Trenčín ako vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže na „Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín“ oznamuje, že:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 22.08.2014
s c h v á l i l o
predaj voľného bytu pod poradovým číslom 1. pre víťaza – NICOL ONNE 10, s.r.o., Trenčianske Stankovce za kúpnu cenu 43.400,-- €

V zmysle článku VI. tejto súťaže je úspešný navrhovateľ povinný doplatiť rozdiel medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol a zloženou zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín.
Deň tohto uverejnenia sa považuje za deň doručenia oznámenia o schválení prevodu v Mestskom zastupiteľstve navrhovateľovi a od tohto dňa plynie lehota na doplatenie zvyšku kúpnej ceny.
V prípade, ak navrhovateľ v lehote uvedenej v oznámení o schválení prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne nezaplatí zvyšok kúpnej ceny, platí, že od svojho návrhu odstúpil a prepadne mu 100% zloženej zábezpeky.


* Verejná obchodná súťaž „Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín“ -byt č. 13 na Ul. Gen. M. R. Štefánika 418/74 v Trenčíne pod por. čís. 2 a VS 7500418013 – oznámenie

Mesto Trenčín ako vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže na „Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín“ oznamuje, že:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 22.08.2014
s c h v á l i l o
predaj voľného bytu pod poradovým číslom 2.
pre víťaza – Ing. Jakub Sokol, Trenčín, za kúpnu cenu 65.000,-- €

V zmysle článku VI. tejto súťaže je úspešný navrhovateľ povinný doplatiť rozdiel medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol a zloženou zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín.
Deň tohto uverejnenia sa považuje za deň doručenia oznámenia o schválení prevodu v Mestskom zastupiteľstve navrhovateľovi a od tohto dňa plynie lehota na doplatenie zvyšku kúpnej ceny.
V prípade, ak navrhovateľ v lehote uvedenej v oznámení o schválení prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne nezaplatí zvyšok kúpnej ceny, platí, že od svojho návrhu odstúpil a prepadne mu 100% zloženej zábezpeky.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín