Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o schválení VOS na predaj nehnuteľnosti - Administratívna budova

Verejná obchodná súťaž Predaj nehnuteľnosti : „Administratívna budova“ – oznámenie

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže na Predaj nehnuteľnosti : „Administratívna budova“ oznamuje, že :

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 22.8.2014 schválilo predaj predmetnej nehnuteľnosti pre víťaza verejnej obchodnej súťaže – Ing. Lazhar Hassouna a manž. Ing. Beáta Hassounová, za celkovú kúpnu cenu 185.000,- €.

V zmysle článku VII. súťažných podmienok je úspešný navrhovateľ povinný doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a zloženou zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín.
V prípade, ak navrhovateľ v uvedenej lehote nezaplatí zvyšok kúpnej ceny, platí, že od svojho návrhu odstúpil a prepadne mu 100% zloženej zábezpeky.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín