Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín

* Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na „Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín pod por. čís. 1. a VS 7500471019“

Mesto Trenčín oznamuje, že úspešným uchádzačom pri predaji voľného bytu č. 19 bytovom dome so súp.č. 471 na Ul. Kukučínova 9 v Trenčíne sa stal
NICOL ONNE 10, s.r.o., Veľké Stankovce 795, 913 11 Trenčianske Stankovce.
Ponúknutá kúpna cena predstavuje 43.400,-- €.

Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie majetkového prevodu nehnuteľností, ktoré sú predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Termín zasadnutia mestského zastupiteľstva bude včas oznámený.


* Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na „Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín pod por. čís. 2. a VS 7500418013“

Mesto Trenčín oznamuje, že úspešným uchádzačom pri predaji voľného bytu č. 13 bytovom dome so súp. č. 418 na Ul. gen. M.R. Štefánika 74 v Trenčíne sa stal
Ing. Jakub Sokol, Gen. M. R. Štefánika 74, 911 01 Trenčín.
Ponúknutá kúpna cena predstavuje 65.000,-- €.

Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie majetkového prevodu nehnuteľností, ktoré sú predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Termín zasadnutia mestského zastupiteľstva bude včas oznámený.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín