Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na predaj nehnuteľnosti - Administratívna budova

Mesto Trenčín oznamuje, že úspešným uchádzačom pri predaji nehnuteľnosti „Administratívna budova“

A) nehnuteľný majetok
- polyfunkčná budova súp.č. 44 s príslušenstvom, nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1202/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 209 m2
- pozemok C-KN parc.č. 1202/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 209 m2
- pozemok C-KN parc.č.1202/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2

B) hnuteľný majetok
- telefónna ústredňa Panasonic a skriňa s dátovými rozvodmi s prípojkami do jednotlivých miestností.

sa stal Ing. Lazhar Hassouna a manž. Ing. Beáta. Ponúknutá kúpna cena predstavuje 185.000,- €.

Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie majetkového prevodu nehnuteľností, ktoré sú predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Termín zasadnutia mestského zastupiteľstva je stanovený na 22.8.2014.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín