Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Voľby  

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Právna úprava:

 

Interné predpisy:

 

 Dôležité informácie:

Mesto Trenčín  v súlade s § 141 ods. 3 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje zoznam kandidátov pre voľby na predsedov Trenčianskeho  samosprávneho kraja a pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK - volebný obvod č.9.

 

  • Okrskové volebné komisie

Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie. Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. Lehota na doručenie oznámenia sa končí 5.októbra 2017.  Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

c) meno, priezvisko a podpis osoby

1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

a) v listinnej forme na adresu Mestský úrad v Trenčíne, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín alebo

b) elektronicky na adresy  alebo  .

 

Preberanie delegačných listín  na členov a náhradníkov  do okrskových volebných komisií  pre voľby do orgánov samosprávnych krajov  dňa 5. októbra 2017 /štvrtok/ sa uskutoční takto:

-do 19.00 h – Mestský úrad v Trenčíne, kancelária č.110

-od 19.00 h do 24.00 h – stála služba Mestskej polície  Trenčín (Hviezdová 2, Trenčín)

 

Prvé zasadanie okrskových volebných komisií  sa uskutoční dňa vo veľkej sále Veliteľstva síl výcviku a podpôr OS SR (ODA), Hviezdoslavova 205/16, Trenčín takto:

10. októbra 2017 o 16.00 h - okrsky č.1-25

10. októbra 2017 o 17.00 h - okrsky č.26-50

 

  •  Volebné okrsky a volebné miestnosti:

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára primátor mesta volebné okrsky a určuje volebné miestnosti. Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. V meste Trenčín na vykonanie volieb bolo vytvorených týchto 50 okrskov:

 

  • Umiestňovanie volebných plagátov

Podľa zákona č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani v znení neskorších predpisov obec všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Na základe uvedeného Mesto Trenčín zabezpečilo v súlade s  VZN č.13/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane  na území Mesta Trenčín možnosť počas volebnej kampane bezplatne umiestňovať volebné  plagáty na betónových skružiach, ktoré budú na tento účel umiestnené na Ul. Hviezdoslavova.

Všetkým politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, ktorí boli zaregistrovaní pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a osobitne pre všetkých kandidátov zaregistrovaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja, bola v zmysle zásady rovnosti pridelená rovnaká časť betónovej skruže označená číslom, v zmysle nižšie uvedeného rozpisu vytvoreného v závislosti od abecedného poradia jednotlivých kandidujúcich subjektov.

Umiestňovanie volebných plagátov na betónových skružiach si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady. Zároveň každý kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah a rozsah umiestňovaných volebných plagátov. Ak politická strana, koalícia a nezávislý kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre kandidáta prázdne. Volebná kampaň končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

 

  • Informovanie voličov

Mesto doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.10.2017) do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

Dávame do pozornosti, že v oznámení sa neuvádzajú mená a priezviská voličov - členov domácnosti, ale len adresa ich trvalého pobytu tak, ako je uvedená v stálom zozname voličov,
a to názov ulice, ak sa obec člení na ulice a súpisné číslo alebo orientačné číslo domu trvalého pobytu.  Doručuje sa oznámenie v počte jeden kus

-    do každého rodinného domu (aj viacgeneračného s viacerými domácnosťami) a

-   do každého bytu v bytovom dome,

v ktorom sú prihlásení na trvalý pobyt občania Slovenskej republiky a cudzinci s právom voliť do orgánov samosprávnych krajov.

 

  • Informácie pre voliča:

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín