Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - Garáž na Ul. Rybárska

Mesto Trenčín vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. verejnú obchodnú súťaž na: „Predaj nehnuteľností - Garáž na Ul. Rybárska"  

 Súťažné podmienky

 Fotodokumentácia 

 Územnoplánovacia informácia 

 Regulatívy územného plánu  

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín