Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zber objemného (nadrozmerného) odpadu

1. Počas celého roku môžu občania mesta nadrozmerný odpad  bezplatne odovzdať v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.

2. Nadrozmerný odpad je možné odovzdať aj umiestnením do VOK najmenej dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň (počas jarného alebo jesenného upratovania).

3. Na území mesta prebieha pravidelný mobilný zber nadrozmerného odpadu podľa stanoveného harmonogramu vývozu:

Harmonogram vývozu nadrozmerného (objemného) odpadu

 

Párny týždeň:

Štvrtok – Juh I., II., Nad Tehelňou

Piatok – Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Centrum,  Biskupice a Nozdrkovce

 

Nepárny týždeň:

Štvrtok – Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Pred Poľom

Piatok – Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie

 

Posledná streda v mesiaci:

Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Opatová, Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá

Objemný odpad sa musí vyložiť len v predvečer dňa vývozu na stanovište zberných nádob na KO. V ostatnom čase je nadrozmerný odpad vykladať zakázané.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín