Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Informácie o zberných dvoroch

Na čo nám slúžia zberné dvory?

Zberné dvory sú miesta, na ktorých môžu občania - poplatníci mesta odovzdávať drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“), objemný odpad, BIO odpad a oddelene zbierané zložky KO v rozsahu uvedenom Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2016 o nakladaní s KO a DSO (ďalej len „VZN“) na území mesta Trenčín. V zberných dvoroch nie je možné odovzdávať zmesový komunálny odpad.

V Meste Trenčín sa nachádzajú 2 zberné dvory:

- na Soblahovskej ulici (kruhový otoč pod Juhom smer Soblahov) a

- na Zlatovskej ulici (oproti SAD).

Oba zberné dvory prevádzkuje spoločnosť Marius Pedersen, a. s.

Zberný dvor na Soblahovskej ulici sa nachádza v oplotenom areáli po ľavej strane smerom do Soblahova, takmer oproti Villa parku. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Soblahovskej ulice. V zbernom dvore na Soblahovskej ulici je možné odovzdať druhy odpadov, ktoré nie sú kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovy, BIO odpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad. Nie je možné odovzdávať elektroodpady (napr. televízory, počítače, a pod.) a iné nebezpečné odpady. Za drobný stavebný odpad sa platí poplatok.

Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30 hod.

Tel. kontakt na tento zberný dvor je 0902 999 458.

Zberný dvor na Zlatovskej ul.  sa nachádza v oplotenom areáli na Zlatovskej ul. 2200. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Zlatovskej ulice. Súčasťou zberného dvoru na Zlatovskej ulici je aj sklad nebezpečných odpadov. Z toho vyplýva, že občania na tomto zbernom dvore môžu odovzdať aj odpady kategorizované ako nebezpečné, napr. batérie, akumulátory, vyradené elektrospotrebiče a pod. Umiestnené sú tu veľkoobjemové kontajnery a nádoby na papier, sklo, plasty, bioodpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný  odpad, kovy, a tiež sklady na nebezpečný odpad a mobilný EKO-sklad.  Za drobný stavebný odpad a za odpad z domácností s obsahom škodlivín sa platí poplatok.

Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 6.30 - 17.30 hod.

Tel. kontakt na tento zberný dvor je 0902 999 446.

V oboch zberných dvoroch je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách; tetrapaky a šatstvo či iné textílie.

Zberné dvory slúžia pre občanov mesta Trenčín, ktorí majú v meste trvalý, resp. prechodný pobyt, alebo si ako fyzická osoba - občan platia poplatok za KO a DSO. Zber odpadov na zbernom dvore sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s odpadom na území mesta a nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov. Pri dodržaní podmienok stanovených vo VZN č. 7/2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Trenčín a v Prevádzkovom poriadku Zberného dvora je pre občanov mesta Trenčín odovzdanie odpadov bezplatné, okrem drobných stavebných odpadov a odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín.

Odpady, ktoré môžu byť odovzdané v zbernom dvore musia spĺňať aj určite kvalitatívne požiadavky, resp. objemové limity. Podmienky a kvalitatívne požiadavky na odovzdávané odpady v zberných dvoroch  sú popísané vo VZN č. 7/2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Trenčín, v čl. 26. Tie druhy odpadov, ktoré je možné využiť ako druhotnú surovinu, nemajú limitované množstvo, sú to napr. papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, bioodpad, elektroodpad.  Všetky tieto odpady by nemali byť znečistené nebezpečnými škodlivinami, napr. zvyškami chemikálií, farieb či olejovými látkami, papier by nemal byť znehodnotený vlhkosťou, bioodpad by nemal byť v štádiu rozkladu, jedlé oleje a tuky by mali byť uskladnené v uzavretých nepriepustných fľašiach alebo bandaskách.

Postup preberania odpadu v zbernom dvore sa uskutočňuje podľa nasledujúceho postupu:

a) pri vstupe do zberného dvora, je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sú uvedené všetky druhové čísla odpadov, s ktorými sa nakladá v zbernom dvore. Na informačnej tabuli sú rovnako uvedené aj meno  prevádzkovateľa areálu, jeho presná adresa a kontaktné telefónne a faxové čísla.

b) poplatník mesta je povinný sa pri vstupe do priestorov zberného dvora ohlásiť sa na vrátnici u obsluhujúceho pracovníka,

c) prevádzkovateľom poverený pracovník overí druh dovážaného odpadu (v prípade, že tento druh odpadu nie je uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený pracovník pôvodcovi umiestniť tento do kontajnera alebo skladu nebezpečných odpadov),

d) poverený pracovník je pri preberaní odpadu oprávnený overiť totožnosť a bydlisko poplatníka na základe ním predloženého dokladu totožnosti /občianskeho preukazu (potrebné identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie), ako aj skutočnosť, či poplatník neprekročil limit, ak je stanovený pre daný druh odpadu a jeho osobu,

e) následne pracovník poverený prevádzkovateľom informuje o mieste, na ktorom má zložiť odpad (obsluha mu ukáže príslušný kontajner alebo ho odprevadí do skladu nebezpečných odpadov),

f) v prípade, že poplatník dováža nebezpečný odpad, vykoná sa ich váženie na váhe umiestnenej v sklade nebezpečných odpadov a následne sa umiestnia do skladu nebezpečných odpadov tak, aby nemohlo dôjsť k ich pádu a poškodeniu,

g) váženie sa zaznamená do evidencie,

h) odovzdanie odpadov v zbernom dvore potvrdí poplatník svojím podpisom na príslušnom tlačive.

ch) drobný stavebný odpad

-   zber DSO sa v zmysle zákona o odpadoch uskutočňuje formou množstvového zberu,

-   sadzbu poplatku za kg DSO určuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku,

-   je možné ho odovzdať v čase do 17.00 hod.,

-   odovzdávaný DSO sa   odváži a  následne sa zaň vyberie poplatok ako súčin odovzdávaného množstva DSO a stanovenej sadzby vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO,

-   poplatok sa platí v hotovosti priamo na zbernom mieste hneď pri odovzdávaní,

-   pôvodca DSO obdrží potvrdenie o úhrade,

-   je umiestňovaný do otvoreného kontajnera,

-   do zberného dvora nie je dovolené dovážať stavebný odpad znečistený nebezpečnými látkami  (chemikálie, farby, ropné produkty, azbest).

Tiež pripomíname občanom, že v situáciách, keď majú komunálneho odpadu viac ako sa im zmestí do ich nádoby, môžu si na Klientskom centre zakúpiť 100 l čierne logom označené vrecia, ktoré keď vyložia ku svojej nádobe na komunálny odpad, budú im bez problémov odvezené. Neoznačené vrecia a iný odpad uložený mimo nádoby, je od nádob odvážať zakázané . Cena tohto vreca je 1,90 € za 1 ks 100 l vreca. V cene tohto vreca je zabezpečený odvoz a zneškodnenie odpadu na skládke.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín