Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Informácie o zberných dvoroch

Na čo nám slúžia zberné dvory?

Zberný dvor je vyhradený priestor, ktorý slúži pre občanov mesta na odovzdanie určených druhov odpadov pri dodržaní stanovených podmienok.  

V Meste Trenčín sa nachádzajú 2 zberné dvory:

 - na Soblahovskej ulici (kruhový otoč pod Juhom smer Soblahov) a

- na Zlatovskej ulici (oproti SAD).

Oba zberné dvory prevádzkuje spoločnosť Marius Pedersen, a. s.

Zberný dvor na Soblahovskej ulici sa nachádza v oplotenom areáli po ľavej strane smerom do Soblahova, takmer oproti Villa parku. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Soblahovskej ulice. V zbernom dvore na Soblahovskej ulici je možné odovzdať druhy odpadov, ktoré nie sú kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovový šrot, BIO odpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad a pneumatiky. Nie je možné odovzdávať elektroodpady (napr. televízory, počítače, a pod.) a iné nebezpečné odpady.

Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30 hod..

Tel. kontakt na tento zberný dvor je 0902 999 458.

Zberný dvor na Zlatovskej ul.  sa nachádza v oplotenom areáli na Zlatovskej ul. 2200. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Zlatovskej ulice. Súčasťou zberného dvoru na Zlatovskej ulici je aj sklad nebezpečných odpadov. Z toho vyplýva, že občania na tomto zbernom dvore môžu odovzdať aj odpady kategorizované ako nebezpečné, napr. batérie, akumulátory, vyradené elektrospotrebiče a pod. Umiestnené sú tu veľkoobjemové kontajnery a nádoby na papier, sklo, plasty, bioodpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný  odpad, železný šrot, a tiež sklady na nebezpečný odpad a mobilný EKO-sklad.

Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 6.30 - 17.30 hod.

Tel. kontakt na tento zberný dvor je 0902 999 446.

V oboch zberných dvoroch je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách; tetrapaky a šatstvo či iné textílie.

Zberné dvory slúžia pre občanov mesta Trenčín, ktorí majú v meste trvalý, resp. prechodný pobyt, alebo si ako fyzická osoba - občan platia poplatok za KO a DSO. Zber odpadov na zbernom dvore sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s odpadom na území mesta a nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov. Pri dodržaní podmienok stanovených vo Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2004 o odpadoch a v Prevádzkovom poriadku Zberného dvora je pre občanov mesta Trenčín odovzdanie odpadov bezplatné.

Odpady, ktoré môžu byť odovzdané v zbernom dvore musia spĺňať aj určite kvalitatívne požiadavky, resp. objemové limity. Podmienky a kvalitatívne požiadavky na odovzdávané odpady v zberných dvoroch  sú popísané vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2013 o odpadoch. Tie druhy odpadov, ktoré je možné využiť ako druhotnú surovinu, nemajú limitované množstvo, ktoré je možné v zbernom dvore odovzdať, sú to napr. papier a lepenka, sklo, plasty, bioodpad, elektroodpad.  Všetky tieto odpady by nemali byť znečistené nebezpečnými škodlivinami, napr. zvyškami chemikálií, farieb či olejovými látkami, papier by nemal byť znehodnotený vlhkosťou, bioodpad by nemal byť v štádiu rozkladu, jedlé oleje a tuky by mali byť uskladnené v uzavretých nepriepustných fľašiach alebo bandaskách. Limitované množstvo je stanovené u drobného stavebného odpadu, ktorý je limitovaný množstvom 1 m³ odpadu na obyvateľa a kalendárny rok. Najväčší rozmer zŕn tvoriacich stavebných suť nesmie presahovať 30 cm. V prípade, že DSO obsahuje drevo, je nevyhnutné jeho oddelenie /pokiaľ je to technicky možné/. Stavebný odpad nesmie byť tvorený spriahnutými železobetónovými dielmi.

Postup preberania odpadu v zbernom dvore sa uskutočňuje podľa nasledujúceho postupu:

1) pôvodca odpadu (obyvateľ mesta) je povinný sa pri vstupe do priestorov zberného dvora ohlásiť na vrátnici u obsluhujúceho pracovníka,

2) pracovník poverený prevádzkou zberného dvora overí druh dovážaného odpadu (v prípade, že tento druh odpadu nie je uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený

pracovník pôvodcovi umiestniť tento odpad do kontajnera alebo skladu nebezpečných odpadov),

3) poverený pracovník prevádzkovateľa tiež overí totožnosť a bydlisko pôvodcu odpadu (potrebné identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie), ako aj skutočnosť, či pôvodca neprekročil

množstvový limit stanovený pre daný druh odpadu na jednu osobu,

4) následne bude pôvodca oboznámený o mieste, kde má odpad umiestniť (obsluha mu ukáže príslušný kontajner alebo ho odprevadí do skladu NO),

5) v prípade, že pôvodca dováža nebezpečný odpad – odpadové batérie a akumulátory, vykoná sa ich váženie na váhe umiestnenej v sklade NO a následne sa uložia do skladu NO

6) odovzdanie odpadov v zbernom dvore potvrdí pôvodca svojím podpisom na príslušnom tlačive.

Tiež pripomíname občanom, že v situáciách, keď majú komunálneho odpadu viac ako sa im zmestí do ich nádoby, môžu si na Klientskom centre zakúpiť 100 l čierne logom označené vrecia, ktoré keď vyložia ku svojej nádobe na komunálny odpad, budú im bez problémov odvezené. Neoznačené vrecia a iný odpad uložený mimo nádoby, je od nádob odvážať zakázané . Cena tohto vreca je 1,90 € za 1 ks 100 l vreca. V cene tohto vreca je zabezpečený odvoz a zneškodnenie odpadu na skládke.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín