Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory v objekte krytej plavárne

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods.1 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov nebytové priestory na III. nadzemnom podlaží vo výmere 339,8 m² za účelom poskytovania športovo a výchovno vzdelávacej činnosti, poskytovania zdravotnej starostlivosti, príp. pre využite na obchodné alebo kancelárske účely v objekte Krytej plavárne na Mládežníckej ul. v Trenčíne v cene  v zmysle VZN mesta Trenčín č. 12/2011.

Záujemcovia môžu svoje  ponuky s popisom účelu a ponúkanou cenou doručiť v zalepenej obálke s označením:

„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM NP - KP“ poštou na adresu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.

Soblahovská 65

912 50  Trenčín

alebo osobne na adresu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.

Hviezdoslavova 6

911 01  Trenčín

 

 

v lehote do 12.5.2014 do 10,00 hod.

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín