Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný západ

Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o.

Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o.
Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín

Predstavenie

Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. (ďalej len ŠZTN) boli zriadené mestom Trenčín, od 1. 7. 2002 na dobu neurčitú na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 111 ods. 1 zo dňa 27. 6. 2002 ako samostatný právny subjekt.

Mesto Trenčín zriadilo ŠZTN podľa § 4, ods. 3 písmeno j. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 33/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Mestská rozpočtová organizácia ŠZTN so sídlom Mládežnícka 4, Trenčín je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mesta Trenčín. Hospodári samostatne, podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.

Poslaním ŠZTN je riadne hospodáriť so zvereným majetkom tých škôl a školských zariadení na území mesta Trenčín, ktoré nemajú právnu subjektivitu. Organizácia poskytuje:

 • základné vzdelanie žiakom 1. až 4. ročníka v jednej základnej škole,
 • vzdelanie detí predškolského veku v 15 materských školách,
 • v 14 školských jedální pri materských školách stravovanie detí a žiakov, ktorí navštevujú materské školy alebo základnú školu.

Predmet činnosti

Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. zabezpečuje:

 • v základnej škole poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje etickú, mravnú, náboženskú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax.
 • výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v materských školách. V materských školách dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a utvára podmienky na hravú, záujmovú a oddychovú činnosť.
 • v školskom klube detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Utvára podmienky na hravú, záujmovú a oddychovú činnosť detí. Podieľa sa na rozvíjaní ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti.
 • v školských jedálňach zabezpečuje stravovanie pre deti a žiakov, ktorí navštevujú materské školy a základnú školu patriace organizácii ŠZTN.

Organizačná štruktúra

Organizácia ŠZTN zastrešuje 30 škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity, jej organizačná štruktúra je nasledujúca:

 • Kancelária riaditeľa
 • Úsek ekonomický a prevádzkový
 • Úsek MŠ:

  Niva č. 9
  Kubranská č. 20
  Opatovská č. 39
  Považská č. 5
  M. Turkovej č. 5
  Švermova č. 24
  Medňanského č. 9
  Na dolinách č. 27
  Pri parku č. 10
  Legionárska č. 37
  28. októbra č. 7
  Soblahovská č. 22
  Stromová č. 3
  Šmidkeho č. 12
  Jána Halašu č. 11
 • úsek ZŠ

  ZŠ Potočná č. 86 
 • úsek ŠJ

  Niva č. 9
  Kubranská č. 20
  Opatovská č. 39
  Považská č. 5
  M. Turkovej č. 5
  Švermova č. 24
  Medňanského č. 9
  Pri parku č. 10
  Legionárska č. 37
  Soblahovská č. 22
  Stromová č. 3
  Šmidkeho č. 12
  Šafárikova č. 11
  Jána Halašu č. 11

 

Kontakty

Adresa

Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o., Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín 

poverený vedením: Mgr. Baláž Jozef

kancelária riaditeľa – ústredňa, 

tel. č. 032/6402 825

fax č. 032/6402 825

e-mail:

Organizačné zložky

úsek ekonomický

Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín, tel. č.  032/6402 824

úsek prevádzkový

Kubranská 20, 911 01 Trenčín, tel. č. 0903 482 948

úsek MŠ

Mestská časť Sever

Niva č. 9 riaditeľka p. Šeptáková Alena tel. č. 032/743 32 20 Opatová
Kubranská č. 20 riaditeľka p. Suletyová Iveta tel. č. 032/743 79 63 Kubrá
Opatovská č. 39 riaditeľka Mgr. Alena Sýkorová tel. č. 032/743 33 19 Sihoť III
Považská č. 5 riaditeľka PeadDr. Zuzana Reháková tel. č. 032/743 57 18 Sihoť II
M. Turkovej č. 5 riaditeľka p. Papiernikova Alena tel. č. 032/743 68 70 Sihoť II
Švermova č. 24 riaditeľka p. Šinkovičová Jana tel. č. 032/743 49 81 Sihoť I

Mestská časť Západ

Medňanského č. 9 riaditeľka p. Pietriková Viera tel. č. 032/652 34 41 Istebník
Na dolinách č. 27 riaditeľka Mgr. Ležatková Klára tel. č. 032/657 22 23 Zlatovce
Pri parku č. 10 riaditeľka p. Meravá Ingrid tel. č. 032/744 32 32 Záblatie

Mestská časť Stred

Legionárska č. 37 riaditeľka Mgr. Kamencová Mária tel. č. 032/652 18 08 Dlhé Hony
28. októbra č. 7 riaditeľka p. Drgová Helena tel. č. 032/652 13 78 Dlhé Hony
Soblahovská č. 22 riaditeľka Mgr. Babálová Jana tel. č. 032/652 26 96 Dlhé Hony
Stromová č. 3 riaditeľka PhDr. Silvia Kozinková tel. č. 032/652 83 68 Noviny

Mestská časť Juh

Šmidkeho č. 12 riaditeľka Bc. Adriana Jakušová tel. č. 032/652 45 11 Juh
Šafárikova č. 11 riaditeľka p. Andelová Naďa tel. č. 032/652 45 26 Juh
Jána Halašu č. 11 riaditeľka Mgr. Koprivňanská Angelika tel. č. 032/652 43 83 Juh

úsek ZŠ

Ul. Potočná č. 86  riaditeľka Mgr. Zdenka Hricková tel. č. 032/743 32 38 Opatová

úsek ŠJ

Niva č. 9 vedúca kuchyne p. Kubišová Valéria tel. č. 032/743 32 21
Kubranská č. 20 vedúca kuchyne p. Kubišová Valéria tel. č. 032/743 79 63
Opatovská č. 39 vedúca kuchyne p. Kubišová Valéria tel. č. 032/743 26 94
Považská č. 5 vedúca kuchyne p. Ochodnická tel. č. 032/743 57 18
M. Turkovej č. 5 vedúca kuchyne p. Ochodnická tel. č. 032/743 68 70
Švermova č. 24 vedúca kuchyne p. Ochodnická tel. č. 032/743 49 81
Medňanského č. 9 vedúca kuchyne Bc. Kucharová Anna tel. č. 032/652 34 41
Pri parku č. 10 vedúca kuchyne p. Švančarová Anna tel. č. 032/744 32 32
Legionárska č. 37 vedúca kuchyne p. Kuchárová Anna tel. č. 032/652 18 08
Soblahovská č. 22 vedúca kuchyne p. Gogorová Blanka tel. č. 032/652 26 96
Stromová č. 3 vedúca kuchyne p. Gogorová Blanka tel. č. 032/652 83 67
Šmidkeho č. 12 vedúca kuchyne p. Letková Jana tel. č. 032/652 45 15
Šafárikova č. 11 vedúca kuchyne p. Letková Jana tel. č. 032/652 45 27
Jána Halašu č. 11 vedúca kuchyne p. Švančarová Anna tel. č. 032/652 43 83

 

 

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín