Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

MHSL, m.r.o, Trenčín v období mesiaca apríl 2018 zabezpečuje pre skvalitnenie života občanov mesta Trenčín

-         spoluprácu pri organizovaní kultúrnych podujatí,

-         opravu výtlkov pozemných komunikácií,

-         opravu a údržbu dopravného značenia,

-         strojné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, 

-         údržbu a výsadbu záhonov,

-         zber bioodpadu z plôch verejnej zelene,

-         odvoz bioodpadu z verejnej zelene,

-         orezya krov a drevín,

-         kosenie verejnej zelene,

-         údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie,

-         údržbu mestského mobiliáru a detských ihrísk,

-         prevádzku krytej plavárne na Mládežníckej ulici č. 4.,

-         údržbu lesoparku Brezina,

-         prevádzku Zimného štadióna Pavla Demitru na Považskej ul. č. 34,

-         prevádzku registratúrneho strediska na ul. Soblahovskej,

-         prevádzku verejných WC na území mesta Trenčín.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín