Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Množstvový zber

Využite možnosť prejsť na množstvový zber

Obyvatelia rodinného domu alebo bytovky si podľa tabuľky vypočítajú poplatok za odpadové nádoby, ktorý následne vydelia medzi seba.

Doposiaľ sa v Trenčíne mohli prihlásiť k tzv. množstvovému zberu za odpad len firmy alebo spoločnosti. Od Nového roka majú túto možnosť aj fyzické osoby, teda občania mesta. Množstvový zber v mnohých prípadoch môže obyvateľom ušetriť peniaze. Navyše znamená väčšiu spravodlivosť pri výbere poplatkov za komunálny odpad. Základný princíp je v tom, že podľa toho, koľko odpadu dom alebo bytovka vyprodukuje, takú veľkú nádobu si zvolí a podľa toho bude aj platiť. Prihlásiť sa na množstvový zber ešte v tomto roku je však možné len do konca februára!

„Pri odpadoch sme ročne vyberali o 800 tisíc eur menej, ako nás reálne stoja. Paušálny poplatok za odpad sme preto tento rok valorizovali z 25,44 eur na 31,84 eur. No ak sa občania rozhodnú pre množstvový zber, napríklad v bytovom dome s 96 bytmi a priemerom 1,8 obyvateľa na byt, každý za rok ušetrí 5,76 eur,“ uviedla vedúca ekonomického útvaru Mária Capová s tým, že v prípade voľby množstvového zberu si podmienky rozdelenia platieb v bytových domoch musia určiť ich obyvatelia.

Čo je to množstvový zber?

Doteraz množstvový zber mali k dispozícii len podnikatelia. Systém funguje tak, že každý občan neplatí paušálny poplatok, ale platí podľa počtu a veľkosti odpadových nádob a kontajnerov a frekvencie ich vývozu. Obyvatelia rodinného domu alebo bytovky si podľa tabuľky vypočítajú poplatok za odpadové nádoby, ktorý následne vydelia medzi seba. „Princíp spravodlivosti a adresnosti množstvového zberu je v tom, že rozdeľuje výšku poplatku v nadväznosti na množstvo vyprodukovaného odpadu. Našou snahou je, aby poplatok platili aj osoby, ktoré nie sú prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt v meste a doteraz neplatili napriek tomu, že aj oni produkujú odpad,“ vysvetlila Capová.

Prečo mesto ponúka množstvový zber?

V zahraničí je tento model bežný a zabehnutý, po konzultáciách na Útvare životného prostredia mesta a ekonomickom útvare, sa mesto rozhodlo ponúknuť túto možnosť aj obyvateľom Trenčína. Pre mesto to znamená lepšiu výberovosť poplatkov, čo je dôvod, prečo množstvový zber bude pre mnohých výhodnejší ako platenie paušálnych poplatkov. V čase uzávierky novín INFO mesto evidovalo už prvú bytovku, ktorá o množstvový zber požiadala, čo pre ich obyvateľov znamená, že po prepočte zaplatia za odvoz odpadu ešte menej ako v roku 2011.

 

Čo musia urobiť občania v bytových domoch, ak chcú využiť množstvový zber?

1)      Bytový   dom predloží  Mestu Trenčín všetky nasledovné doklady:

a/  Tlačivo   „Využívanie  a vyúčtovania   množstvového  zberu“  v dvoch  origináloch /ktoré tvorí  prílohu č.  3  VZN  č. 11/2011 – nájdete na www.trencin.sk, v časti samospráva, Všeobecne záväzné nariadenia/    

b/   Zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov  aj  so  zoznamom a  podpismi  vlastníkov  bytov,  ktorou:

  • schválili  platenie prostredníctvom Využívania a vyúčtovania   množstvového  zberu na  území  mesta Trenčín
  • súhlasili, aby správca, predseda spoločenstva, spoločenstvo alebo iná osoba, ktorá súhlasí s výberom a ručením za poplatok za KO a DSO v ich mene vyberala a ručila za  poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

c/    Zoznam všetkých poplatníkov (užívateľov) nehnuteľnosti  s podpismi všetkých poplatníkov (užívateľov) - nájdete v prílohe k tomuto postupu (a v prípade, ak bude zoznam podpísaný inou osobou ako je užívateľ, tak sa doloží aj plná moc (príp. viaceré plné moci – vzor plnej moci je v prílohe k tomuto postupu).

d/   Súhlas správcu, spoločenstva alebo inej osoby s tým, že poplatok za KO a DSO od poplatníka vyberá a za vybraný poplatok ručí.

 

2)      Pri budovaní nových stanovíšť, resp. uzamykateľných prístreškov v prípade záujmu je potrebné postupovať nasledovne:

(pozn.  Podať -  Žiadosť o odsúhlasenie vhodného umiestnenia a vhodného konštrukčného riešenia na Útvar hlavného architekta, - Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod stanovišťom alebo prístreškom na Útvar majetku mesta, - Ohlásenie drobnej stavby na Útvar stavebný životného prostredia, dopravy a investícií resp. Žiadosť o stavebné povolenie v prípade budovania stavby ktorá nie je drobnou stavbou na tom istom útvare.)

Zároveň ale uvádzame, že budovanie uzamykateľných stanovíšť smetných nádob nie je podmienkou prechodu na množstvový zber. Je to len jedno z riešení, ako sa brániť pred tým, aby do nádob (za ktoré si vlastníci bytov pri množstvovom zbere platia) nehádzal odpad niekto iný a ako ľahšie udržiavať stanovište čistejšie a estetickejšie.

Postup v prípade záujmu o vybudovanie nového stanovišťa, resp. uzamykateľného prístrešku:

a/  Splnomocniť zodpovednú osobu nasledovne:

Vlastníci bytov splnomocňujú …………………………………… na úkony pred orgánmi verejnej správy k získaniu potrebných povolení na vybudovanie uzamykateľného prístrešku.

b/ Požiadať Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií o odsúhlasenie  adekvátneho počtu nádob na komunálny odpad a o odsúhlasenie frekvencie vývozu nádob podľa počtu užívateľov. Nádoby na separovaný odpad sa nesmú zamykať.

Náklady na vybudovanie nového stanovišťa, resp. uzamykateľného prístrešku si hradia občania.

Pri určovaní stanovišťa smetných nádob  je možné si vybrať z viacero možností:

  • môžu byť ponechané na pôvodom mieste a nemusia byť ani uzamykateľné,
  • môže byť navrhnuté nové miesto umiestnenia smetných nádob a vybudovaný uzamykateľný prístrešok,
  • môžu sa uzamykať nádoby reťazou.

c/ Záujemcovia si navrhnú vhodné umiestnenie stanovišťa alebo prístrešku a jeho vhodné konštrukčné riešenie. Útvar hlavného architekta posúdi tieto návrhy z hľadiska urbanizmu, architektúry a umiestnenia stanovišťa.

Návrh stanovišťa posúdi aj Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií z hľadiska prístupnosti  vozidiel, ktoré vykonávajú vývoz nádob, zo stavebno-technického hľadiska, hygienického hľadiska  a súvisiacich ostatných právnych predpisov.

Konštrukčné riešenie musí umožňovať premiestnenie na iný vhodný pozemok -  zmenu umiestnenia. Stanovištia vybudované na pozemkoch mesta budú povolené ako dočasné stavby ( na dobu neurčitú, počas platného nájomného vzťahu k pozemku ), aby v prípade potreby využitia pozemku na iný účel (napr. výstavba alebo rozšírenia chodníka resp. komunikácie) bolo možné stanovište - konštrukciu premiestniť. V prípade nutnosti zmeny umiestnenia  stanovišťa, bude mesto súčinné pri výbere nového vhodného pozemku.

d/ Na vybudovanie stanovišťa alebo prístrešku je potrebné povolenie podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Ak zastavaná plocha stanovišťa alebo prístrešku nepresiahne 25 m2 a spĺňa ostané parametre drobnej stavby ( napr. Výška do 5 m ), stačí podať na stavebný úrad ohlásenie drobnej stavby.  V prípade, že stanovište alebo prístrešok nemá parametre drobnej stavby bude potrebné požiadať o vydanie stavebného povolenia.

e/ Podľa platného VZN č.4/2004 o odpadoch je prístrešok potrebné prednostne umiestniť na vlastnom pozemku. V prípade, že prístrešok bude umiestnený na pozemku mesta musí  stavebník požiadať o prenájom pozemku. Zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú  a musí byť schválená mestským zastupiteľstvom.  Po uzavretí zmluvy môže stavebník požiadať o stavebné povolenie alebo stavbu ohlásiť stavebnému úradu.

 Tlačivá

Viac informácii je k dispozícii na www.trencin.sk alebo v klientskom centre Mesta Trenčín.

 

 Čo musia urobiť občania v rodinných domoch?

Ak chce občan prejsť na množstvový zber, stačí mu vypísať tlačivo „Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ a podať ho v Klientskom centre. Zvolená veľkosť nádoby ale musí byť v súlade s všeobecno záväzným nariadením o odpadoch.

 

Ak chce občan prejsť na množstvový zber, stačí mu vypísať tlačivo „Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ a podať ho v Klientskom centre. Zvolená veľkosť nádoby ale musí byť v súlade s všeobecno záväzným nariadením o odpadoch.

 

Občania môžu vypísať a podať tlačivo Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu v Klientskom centre Mestského úradu, resp. si ho môžu stiahnuť z webovej stránky www.trencin.sk/občan/tlaciva/dane a poplatky využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu, musia ho vypísať dvojmo a zaslať na Mestský úrad, Mierové námestie 2, 911 64, Trenčín alebo priniesť osobne na Klientske centrum.

Možné príklady riešenia prístreškov

Možné príklady riešenia prístreškov

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín