Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o schválení VOS na predaj nehnuteľností - Pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže na Predaj nehnuteľností : Pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice oznamuje nasledovné:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 24.03.2014 schválilo predaj predmetných nehnuteľností pre víťazov verejnej obchodnej súťaže:


1. C-KN parc.č. 636/37 – pre Eduarda Malatinca, za celkovú kúpnu cenu 2.024,- €
2. C-KN parc.č. 636/50 – pre Petra Bohunického, za celkovú kúpnu cenu 9.520,- €
3. C-KN parc.č. 636/53 – pre Petra Bohunického, za celkovú kúpnu cenu 9.520,- €
4. C-KN parc.č. 636/66 – pre Petra Bohunického, za celkovú kúpnu cenu 9.912,- €
5. C-KN parc.č. 636/69 – pre Petra Bohunického, za celkovú kúpnu cenu 9.912,- €
6. C-KN parc.č. 636/73 – pre Petra Bohunického, za celkovú kúpnu cenu 9.912,- €


V zmysle článku VII. Súťažných podmienok je úspešný navrhovateľ povinný doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a zloženou zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín.
V prípade, ak navrhovateľ v uvedenej lehote nezaplatí zvyšok kúpnej ceny, platí, že od svojho návrhu odstúpil a prepadne mu 100% zloženej zábezpeky.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín