Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o schválení VOS na predaj voľného bytu vo vlastníctve mesta Trenčín

Verejná obchodná súťaž Predaj voľného bytu č. 22 na Ul. Hurbanova 1595/46 v Trenčíne pod por. čís. 1 a VS 7501595022

Mesto Trenčín ako vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže na Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín oznamuje nasledovné:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 24.03.2014
s c h v á l i l o
predaj voľného bytu pod poradovým číslom 1. pre víťaza – ZERO INVEST s.r.o., Trenčín za kúpnu cenu 22.700,-€

V zmysle článku VI. tejto súťaže je úspešný navrhovateľ povinný doplatiť rozdiel medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol a zloženou zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín.
Deň tohto uverejnenia sa považuje za deň doručenia oznámenia o schválení prevodu v Mestskom zastupiteľstve navrhovateľovi a od tohto dňa plynie lehota na doplatenie zvyšku kúpnej ceny.
V prípade, ak navrhovateľ v lehote uvedenej v oznámení o schválení prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne nezaplatí zvyšok kúpnej ceny, platí, že od svojho návrhu odstúpil a prepadne mu 100% zloženej zábezpeky.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín