Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať voľné plochy Mesta Trenčín v podchode pre peších Tatrapassage

Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov voľné plochy – 2 steny oproti výťahom, o rozmeroch 2,60 m x 2,70 m, nachádzajúce sa v podchode pre peších Tatrapassage pri hoteli Elizabeth v Trenčíne, za účelom umiestnenia reklamných zariadení. Minimálna cena nájmu predstavuje sumu 300,00 €/1 ks/rok. Podmienkou umiestnenia reklamných zariadení je predloženie grafického návrhu a situovanie reklamných zariadení do rámovej konštrukcie.

Prípadní záujemcovia môžu svoje žiadosti spolu s cenovou ponukou a grafickým návrhom doručiť v zalepenej obálke s označením:
„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM voľných plôch“ do rúk Ing. Vankovej

osobne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad v Trenčíne
Útvar majetku mesta
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín

v lehote do 22.04.2014 do 10.00 hod..

 

Fotodokumentácia

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín