Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor vo vlastníctve Mesta Trenčín

Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nehnuteľnosť – nebytový priestor o celkovej výmere 15,25 m2 v kultúrnom stredisku Zlatovce, na Ul. Hlavná č. 10 v Trenčíne, za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia. Minimálna cena nájmu v súlade s platným Všeobecným záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín predstavuje sumu 39,83 €/m2 ročne. Energie a služby s nájmom spojené budú riešené samostatnou zmluvou.

Prípadní záujemcovia môžu svoje žiadosti spolu s cenovou ponukou doručiť v zalepenej obálke s označením:
„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V KS Zlatovce“ do rúk Ing. Vankovej

osobne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad v Trenčíne
Útvar majetku mesta
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín

v lehote do 22.04.2014 do 10.00 hod..
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín