Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2014  

Marec

Pondelok, 3. 3. 2014

 • účasť na Fašiangovom posedení Združenia kresťanských seniorov
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov
 • deň otvorených dverí pre občanov
 • účasť na VMČ Juh

 

Utorok, 4. 3. 2014

 • pracovné rokovania ohľadne športovísk
 • účasť na zasadnutí Komisie školstva
 • účasť na výročnej schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru Trenčín – Opatová
 • pracovné stretnutie ohľadne projektu

 

Streda, 5. 3. 2014

 • pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva financií Slovenskej republiky v Bratislave
 • pracovné rokovanie s riaditeľom Združenia K8 v Bratislave
 • pracovné rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

Štvrtok 6. 3. 2014

 • Účasť na Hodnotiacej schôdzi Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
 • Pracovné rokovanie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ
 • Účasť na záverečnom koncerte školských speváckych zborov z gymnázií z Ljubljany, Krakówa a Trenčína


Piatok 7. 3. 2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave

 

Pondelok 10. 3. 2014

 • Pracovná porada s vedúcimi útvarov
 • Pracovná porada o organizačnom zabezpečení rokovania primátorov Združenia K8 v Trenčíne
 • Účasť na výročnej schôdzi Klubu dôchodcov 28.októbra
 • Pracovné rokovanie o projekte Terminál

 

Utorok 11. 3. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu mesta
 • Zasadnutie Mestskej rady

 

Streda 12. 3. 2014

 • Zasadnutie predstavenstva Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s.
 • Účasť na VMČ Sever

 

Štvrtok 13. 3. 2014

 • Pracovné stretnutie s manažérkou EXPO Center
 • Pracovné stretnutie o projekte
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou materskej školy
 • Pracovné stretnutie s primárkou Oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých FN Trenčín
 • Účasť na výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých
 • Účasť na spoločnom pracovnom rokovaní Finančnej a majetkovej komisie a Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania o výstavbe objektu Terminál v Trenčíne

 

Piatok 14. 3. 2014

 • Účasť na IX. ročníku klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja
 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta o projekte Trenčín si Ty
 • Účasť na slávnostnom stretnutí ZO SZPB Trenčín 1 pri príležitosti MDŽ

 

Pondelok 24. 3. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Utorok 25. 3. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • Slávnostné podpísanie zmluvy s japonským investorom
 • Vyjadrenie pre médiá
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

 

Streda 26. 3. 2014

 • Pracovné rokovanie v Nitre
 • Účasť na Výbore mestskej časti Západ

 

Štvrtok 27. 3. 2014

 • Slávnostné oceňovanie úspešných pedagógov mesta Trenčín
 • Pracovná návšteva LEONI Slovakia spol. s r.o. Trenčín
 • Účasť na stretnutí členov Senior klubu pedagogických pracovníkov pri MPC Trenčín

 

Piatok 28. 3. 2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu primátora na najbližšie obdobie
 • Kontrola čistoty v meste Trenčín

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín