Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory v objekte Zimného štadióna P. Demitru

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods.1 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebytové priestory v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na Považskej ul. v Trenčíne za účelom prevádzkovania denného baru, nachádzajúce sa na II. nadzemnom podlaží o rozlohe 217,30 m² v min. cene 79,66 €/m²/rok, t.j. 17.310,12 €/rok vrátane DPH v zmysle VZN mesta Trenčín č. 12/2011 na dobu neurčitú od 4.2014. K cene za nájom priestorov bude účtovaná cena za spotrebované energie.

Prípadní záujemcovia môžu svoje ponuky s navrhovanou cenou doručiť v zalepenej obálke s označením:

„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM BARU ZŠ PD“ poštou na adresu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Soblahovská 65, 912 50 Trenčín

alebo osobne na adresu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Hviezdoslavova 6, 911 01 Trenčín


v lehote do 11. 3. 2014 do 12.00 hod.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín