Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na predaj nehnuteľností - Pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice

Mesto Trenčín oznamuje, že úspešnými uchádzačmi pri predaji nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice sa stali:

* Pod por.č. 1 – Eduard Malatinec pri pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice - C-KN parc.č. 636/37 orná pôda o výmere 253 m2.
Ponúknutá kúpna cena predstavuje 2.024,- €.
Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie majetkového prevodu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže, Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Termín zasadnutia mestského zastupiteľstva bude včas oznámený.

* Pod por.č. 2 – pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice - C-KN parc.č. 636/46 orná pôda o výmere 1.107 m2.
Nebola doručená žiadna ponuka.

* Pod por.č. 3 - Peter Bohunický pri pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice - C-KN parc.č. 636/50 orná pôda o výmere 1.190 m2.
Ponúknutá kúpna cena predstavuje 9.520,- €.
Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie majetkového prevodu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže, Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Termín zasadnutia mestského zastupiteľstva bude včas oznámený.

* Pod por.č. 4 - Peter Bohunický pri pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice - C-KN parc.č. 636/53 orná pôda o výmere 1.190 m2.
Ponúknutá kúpna cena predstavuje 9.520,- €.
Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie majetkového prevodu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže, Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Termín zasadnutia mestského zastupiteľstva bude včas oznámený.

* Pod por.č. 5 – Peter Bohunický pri pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice - C-KN parc.č. 636/66 orná pôda o výmere 1.239 m2.
Ponúknutá kúpna cena predstavuje 9.912,- €.
Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie majetkového prevodu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže, Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Termín zasadnutia mestského zastupiteľstva bude včas oznámený.

* Pod por.č. 6 - Peter Bohunický pri pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice - C-KN parc.č. 636/69 orná pôda o výmere 1.239 m2.
Ponúknutá kúpna cena predstavuje 9.912,- €.
Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie majetkového prevodu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže, Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Termín zasadnutia mestského zastupiteľstva bude včas oznámený.

* Pod por.č. 7 - Peter Bohunický pri pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice - C-KN parc.č. 636/73 orná pôda o výmere 1.239 m2.
Ponúknutá kúpna cena predstavuje 9.912,- €.
Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie majetkového prevodu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže, Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Termín zasadnutia mestského zastupiteľstva bude včas oznámený.Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín