Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín


Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín pod por. čís. 1 a VS 7501595022

Mesto Trenčín oznamuje, že úspešným uchádzačom pri predaji voľného bytu č. 22 v bytovom dome so súp.č. 1595 na Ul. Hurbanova 46 v Trenčíne sa stal ZERO INVEST, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 387/85, 911 01 Trenčín.
Ponúknutá kúpna cena predstavuje 22.700,- €.

Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie majetkového prevodu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Termín zasadnutia mestského zastupiteľstva bude včas oznámený.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín