Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods.1 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebytové priestory o výmere 68 m² nachádzajúce sa na prízemí v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne na obchodné príp. kancelárske účely v cene v zmysle VZN mesta Trenčín č. 12/2011 na dobu do 31.3.2015.

Prípadní záujemcovia môžu svoje ponuky s účelom nájmu a navrhovanou cenou doručiť v zalepenej obálke s označením:

NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM NP ZŠ PD“ poštou na adresu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Soblahovská 65
912 50 Trenčín

alebo osobne na adresu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Hviezdoslavova 6
911 01 Trenčín

v lehote do 27.2.2014 do 12,00 hod.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín