Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať garážové boxy v objektoch CO krytov na ul. gen. Svobodu a na ul. Saratovskej v Trenčíne

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods.1 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebytové priestory - garážové boxy v objektoch CO krytov o rozlohe cca 16 m²/ box nachádzajúce sa na ul. Saratovská a ul. gen. Svobodu Trenčín v cene v zmysle VZN mesta Trenčín č. 12/2011.

Prípadní záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť v zalepenej obálke s označením:

„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM GARÁŽOVÉHO BOXU“ poštou na adresu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Soblahovská 65
912 50 Trenčín

alebo osobne na adresu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Hviezdoslavova 6
911 01 Trenčín

v lehote do 27. 2. 2014 do 12.00 hod.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín