Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere predať drevnú hmotu na pni formou elektronickej aukcie

MHSL, m.r.o., ul Soblahovská 65, 912 50 Trenčín  ako rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, oznamuje svoj zámer „Predaj drevnej hmoty na pni“ formou elektronickej aukcie podľa podmienok, ktoré sú v prílohe tohto oznámenia /elektronická aukcia predaj drevnej hmoty, návrh kúpnej zmluvy/.

Oznámenie je zverejnené na internetovej stránke Mesta Trenčín www.trencin.sk /baner- Transparentné mesto – Predaj a prenájom majetku/.

Súťažného – aukčného kola sa budú môcť zúčastniť iba uchádzači, ktorí zložia požadovanú zábezpeku  v stanovenom termíne a splnia aj ostatné podmienky uverejnené na http://trencin.proe.biz alebo www.trencin.sk /baner Transparentné obstarávanie – Verejné obstarávanie – Profil verejného obstarávateľa – Proe.biz/ zaslaním žiadosti na výberové konanie.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín