Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať plochy na umiestnenie reklamných pútačov v objekte krytej plavárne

Prenájom plochy na umiestnenie reklamných pútačov

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods.1 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov steny hlavného schodiska pre umiestnenie reklamných pútačov v objekte Krytej plavárne na Mládežníckej ul. v Trenčíne v cene v zmysle VZN mesta Trenčín č. 12/2011.

Záujemcovia môžu svoje ponuky s popisom pútača a ponúkanou cenou doručiť v zalepenej obálke s označením:

„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM PLOCHY KP“ poštou na adresu:
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Soblahovská 65
912 50 Trenčín

alebo osobne na adresu:
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Hviezdoslavova 6
911 01 Trenčín

v lehote do 31. 1. 2014 do 12.00 hod.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín